เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับการติดตามสมรรถนะแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้แต่ง

  • จักรพงษ์ โนอ๊วบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • รัฐกาญน์ แก้วเบี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • นภาพร ตุ้มทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • นฤมล วันน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • วรชัย ศรีเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • ชัยสิทธิ์ วันน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า, การติดตามสมรรถนะแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ระบบเรียลไทม์

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นำเสนอเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับการติดตามสมรรถนะแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบให้ทำงานบนแอปพลิเคชันบลิงค์ในการแสดงผลบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าของแผงต่ำกว่าค่าควบคุมหรือกระแสไฟฟ้าของแผงสูงถึงขีดจำกัดของแผง โดยการติดตามสมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วย ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) ค่ากระแสไฟฟ้า (A) ค่ากำลังไฟฟ้า (W) ค่ากำลังไฟฟ้าสะสม (Wh) และเปอร์เซ็นต์การผลิตไฟฟ้าของแผง (%) โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องพบว่าค่าความผิดพลาดของการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.45% และค่าความผิดพลาดของกระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.19% สำหรับผลการศึกษาการทำงานของเครื่องซึ่งได้ทำการติดตั้งร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์พบว่าสามารถติดตามสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นได้ นอกจากนี้ข้อมูลกำลังไฟฟ้าสะสมสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์กำลังผลิตเพื่อวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโหลด อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ดูแลวางแผนในการเข้าตรวจและซ่อมบำรุงได้ถูกจุด รวดเร็วขึ้น พร้อมช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้

References

Albert, G., Diana, L., & David, L. B. T. (2020). Real time online monitoring of solar power plants voltage, current, power, and efficiency to Smartphone, Web, and Email. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(10), 80-86.

Aparupa, S., Vishal, B., Sujay, S., Rohit, K., & Rajendra, G. (2018). Design of solar rooftop plant for JSSATEN. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 5(6), 1186-1192.

Benjamin, O. O., Omolola, A. O., & Nnamdi, N. (2022). Solar panels dirt monitoring and cleaning for performance improvement: A systematic review on smart systems. Sustainability, 14, 1-27.

Lavanya, D., Abarna, M., Janani, M., & Preethika, K. (2019). Solar panel monitoring system using smart phone technology. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 8(3), 560-566.

Fatmah, A. M., Mariam, M., & Yomna, O. S. (2022). Integration of solar energy supply on smart distribution board based on IoT system. Designs, 6, 1-9.

Ghedhan, B., Fengshou, G., Laith, F., & Andrew, B. (2022). Enhancing virtual real-time monitoring of photovoltaic power systems based on the internet of things. Electronics, 11, 1-16.

Isha, M. S., & Sunita, S. B. (2019). Solar panel monitoring and energy prediction for smart solar system. International Journal of Advances in Applied Sciences, 8(2), 136-142.

Monika, P. T. & Nilesh, C. (2019). An IOT based smart solar photovoltaic remote monitoring system. International Journal of Engineering Research & Technology, 8(9), 235-240.

Muhammad, S. M. N., & Mohd, H. H. M. R. (2022). Development of dual axis solar tracker with IoT monitoring system. Journal of Engineering Technology, 10, 156-162.

Narumon, W., & Chaisit, W. (2022). A real-time prototype of a water level monitor and wide area early flood warning. SNRU Journal of Science and Technology, 14(1), 19-24.

Opeyeolu, T. L., & Moyahabo, D. R. (2021). Efficiency Improvement in polycrystalline solar panel using thermal control water spraying cooling. Procedia Computer Science, 180, 239–248.

Sheikh, H. C., Nazmul, H., Sakil, A., & Abu, Z. Md. T. I. (2021). A study of IOT based real-time solar power remote monitoring system. International Journal of Ambient Systems and Applications, 9, 27-36.

Waheb, A. J., Sanmathy, A., Tajul, A. A. R., & Muhd, F. M. F. (2022). Smart energy meter based on a long-range wide-area network for a stand-alone photovoltaic system. Expert Systems with Applications, 197, 1-18.

Weerathum, C., & Somchat, S. (2022). Applications of energy monitoring using the IoT. SNRU Journal of Science and Technology, 14(2), 1-9.

Yuvaraja, M. M., Nagaraj, M. J., Manigandan, T., & Srinath, T. (2017). Design, validation and monitoring of 1MW solar rooftop on-grid PV system. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 6(6), 4569-4575.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-22

How to Cite

[1]
โนอ๊วบ จ., แก้วเบี่ยง ร., ตุ้มทองคำ น., วันน้อย น., ศรีเมือง ว., และ วันน้อย ช., “เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับการติดตามสมรรถนะแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 115–130, มิ.ย. 2023.