วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โลจิสติกส์ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล โยธา อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ การผลิต การจัดการและโลจิสติกส์ เป็นต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมเซรามิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังรวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสาขาอื่นๆ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3: September 2020 - December 2020 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-29

การศึกษาความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเก็บรักษาเลือดกับค่าผลบวกลวง ของสังกะสีในพลาสมา

ธารทิพย์ ธวัชวะชุม, ธีรวุฒิ แสวงบุญ, อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์, ณัฐที ถึงสุข, ทวีศักดิ์ ตันอร่าม

1-10

การค้นหาพิกัดที่ตั้ง กรณีศึกษาร้านค้าปลีก

สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์, ธัชชัย เทพกรณ, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย

21-27

การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ จากพาเลทไม้

สิงหา ปรารมภ์, อังกาบ บุญสูง, เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ, เทียนชัย หรรรุ่งโรจน์

54-64

ดูเล่มทุกฉบับ