วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โลจิสติกส์ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล โยธา อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ การผลิต การจัดการและโลจิสติกส์ เป็นต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมเซรามิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังรวมถึงงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสาขาอื่นๆ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2020): May 2020 - August 2020 PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-09

การศึกษาความเหมาะสมการใช้รถไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

อเหนก ดัสกรณ์, วัชรากร ใจตรง, เอกภูมิ บุญธรรม; มนตรี วงค์ศิริวิทยา

29-37

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของบริษัทจัดส่งพัสดุ XYZ กรณีมีหลายจุดรับพัสดุและมีหลายโซนนำจ่ายด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์

เดชดำรงค์ จิราพงษ์, รัฐชานนท์ หอมหวล, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, ธัชชัย เทพกรณ์

60-72

ดูเล่มทุกฉบับ