นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :        วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

กระบวนการพิจารณาบทความ :          บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ :                         บทความวิจัย   บทความวิชาการ    

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :                                ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :                                        วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Fee  :                                             ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจาณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

เจ้าของวารสาร :                                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ISSN 2774-0838 (Print)

ISSN 2774-0757 (Online)