วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 2774-0838 (Print)

ISSN : 2774-0757 (Online)

Call for paper Vol 6 Issue 2 (๋July 2022-December 2022)

2022-01-22

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบัน

2021-07-17

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-21

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก

ชนินทร์ มหัทธนชัย, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, ประยูร ไชยบุตร, วาสนา สันติธีรากุล

ุ61-76

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองการทำนายผลการเรียนของนิสิตที่ใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

ปริยานุช ประเสริฐสิริกุล, ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ, เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์, ศศิวิมล สุขพัฒน

77-100

ดูทุกฉบับ