วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Call for paper, Vol5 Issue 1

2020-11-14

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

Call for paper.

2020-10-02

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

Vol. 2 No. 1 (2018): January-June 2018

Published: 2021-01-18

Google Application Technology Publishing into Communities Learning Technology Management Course

ธรัช อารีราษฎร์, เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นิรุติ ไม้รักษา, พลวัฒน์ อัฐนาค

1-15

Study on the implementation of RMU-TQF Systems to Support the Thai Qualifications Framework for Higher Education of Rajabhat Mahasarakham University

ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์, วรปภา อารีราษฎร์, เนตรชนก จันทร์สว่าง

17-29

Growth and Yield Performances of 4 Varieties of Melon (Cucumis melo L.) Cultivated in Alkaline Soil

วิณากร ที่รัก, วนิดา วัฒนพายัพกุล, ปรีชา หลวงจํานง, วีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

31-38

Biological Activity of Siderophore Against Fungi Disease in Onion Leaves

สมหมาย ปะติตังโข, กิ่งแก้ว ปะติตังโข

47-58

Diversity of Plants at Pa Khao Noi Temple, Muang District, Burirum Province

รุ่งเรือง งาหอม, ธีรารัตน์ จีระมะกร

59-74

View All Issues