วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN XXXX-XXXX (Print)

ISSN : 2774-0757 (Online)

Call for paper Vol 6 Issue 1 (Jan 2022-June 2022)

2021-08-05

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

Call for paper Vol 5 Issue 2

2021-07-21

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบัน

2021-07-17

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)

Call for paper, Vol5 Issue 1

2020-11-14

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2020-10-02

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

Vol. 5 No. 2 (2021): กรกฏาคม-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-24

View All Issues