วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN 2774-0838 (Print)

ISSN : 2774-0757 (Online)

Call for paper Vol 7 Issue 2 (July 2023-December 2023)

2023-01-03

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

Call for paper Vol 6 Issue 2 (July 2022-December 2022)

2022-01-22

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบัน

2021-07-17

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

มุมในการจุ่มซีเซียมโบรไมด์ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ซีเซียมเลดโบรไมด์เพอรอฟสไกต์โซลาร์เซลล์

วัลลภ หอมระหัด, จุฑานันท์ ขานวงศ์, ธริยา เสนากลาง, ธีรวิทย์ พลโคกก่อง, ปัฐพงษ์ เทียมตรี, ภัทรพงษ์ ขำคม

33-46

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรจากสารสกัดหมากสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สุภาพร วิสุงเร, เสาวภา ชูมณี, กัญญารัตน์ เดือนหงาย, ศุมาลิณ ดีจันทร์, ผกามาศ ปะระทัง, นวรัตน์ มีชัย, ศิริกุล กล่ำกุล, นันธิยะ ศรีแก้ว

47-58

ดูทุกฉบับ