Announcements

Call for paper Vol 7 Issue 2 (July 2023-December 2023)

2023-01-03

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

Call for paper Vol 6 Issue 2 (July 2022-December 2022)

2022-01-22

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/about/submissions

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบัน

2021-07-17

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)