ที่ปรึกษา
   รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
    1.  ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2.  ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หีบแก้ว                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี          มหาวิทยาลัยนเรศวร
    7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    10. อาจารย์ ดร. สุนันทา กลิ่นถาวร                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    11. ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บรรณาธิการ
    อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
รองบรรณาธิการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์
กองบรรณาธิการ
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสารย์
    2. อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
    3. อาจารย์กิตติคุณ บุญเกตุ
    4. อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร