บรรณาธิการ

       ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองบรรณาธิการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หีบแก้ว                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี      มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ประยุทธ กุศลรัตน์        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 10. อาจารย์ ดร. สุนันทา กลิ่นถาวร                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 11. ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 12. อาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์