วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)