ข้อตกลงการส่งบทความตีพิมพ์ของวารสาร

          ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร บทความภาษาไทย จำนวน 3,000 บาท บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

สามารถชำระค่าส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย xxxxxxx
ชื่อบัญชี xxxxxxx
เลขที่บัญชี xxxxxxx

*** ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แล้วแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล : scibrujournal@bru.ac.th

* หมายเหตุ* กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้