การตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

-

ผู้แต่ง

  • ผุสดี พรหมประสิทธิ์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ญาศุมิณท์ เก่งกาจ
  • เพชรรัตน์ จองทองหลาง

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : ผักพื้นบ้าน ผลึกแคลเซียมออกซาเลต ครบุรี

บทคัดย่อ

ศึกษาชนิดและความหนาแน่นของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 ชนิด โดยศึกษาการปรากฏและชนิดของผลึกด้วยวิธีการตัดตัวอย่างด้วยมือ ในส่วนของใบและลำต้น และศึกษาความหนาแน่นของผลึกของใบลำดับที่ 1-2 และ 3-5 โดยวิธีการทำแผ่นใบให้ใส จากนั้นนำไปเตรียมสไลด์ถาวร และศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ผลการทดลองพบการปรากฏของผลึกในใบพืชจำนวน 15 ชนิด ในลำต้นจำนวน 13 ชนิด โดยรูปร่างของผลึกที่พบทั้งในใบและลำต้นมี 4 แบบ ได้แก่ ผลึกรูปดาว รูปปริซึม รูปแท่ง และรูปเข็ม ในส่วนของลำต้นพืชพบการปรากฏของผลึกมากบริเวณชั้นคอร์เทกซ์และสตีล และจากการศึกษาความหนาแน่นของผลึก พบว่าค่าความหนาแน่นของผลึกส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงในใบแก่

 

References

กนกวรรณ ขันธ์เครือ และปริชาติ แสงคำเฉลียง. (2561).ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ, 15(1), pp.94-100

นฤมล ผิวเผื่อน. (2557). ผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตในพืชผักบางชนิดในจังหวัดหนองคาย. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 42(4), pp. 20-829

ประศาสตร์ เกื้อมณี. (2551). เทคนิคเนื้อเยื่อพืช. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. ประศาสตร์ เกื้อมณี. (2560). เซลล์และเนื้อเยื่อพืช. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

สุทธิรา ขุมกระโทก, คมกริช วงศ์ภาคํา, อุษา กลิ่นหอม และพจนีย์ ไม้หอม. (2549). การตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้าน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 37(6) (พิเศษ), pp.189-192

Holmes, R. P. and Assimos, D. G. (2004). The impact of dietary oxalate on kidney stone formation. Urology Research, 32, pp. 311-316

Johansen, D.A. (1940). Plant Microtechique, McGraw-Hill Book Company, Inc.,London.

Lersten, M.R. and Curtis, J.D. (2001). Idioblast and other unusual internal foliar secretory structures in Scrophulariaceae. Plant Systematics and Evolution, 227, pp. 63-73

Nakata, P.A. (2003). Advances in our understanding of calcium oxalate crystal

formation and function in plants. Plant Science, 164, pp. 901-909

Oscarsson, K. V. and Savage, G. P. (2007). Composition and availability of soluble and insoluble oxalates in raw and cooked taro (Colocasia esculenta var. Schott) leaves. Food Chemistry, 101, pp. 559-562

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-27