About

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2985-2641 (Online) ไม่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (Article Processing Charges, APC) ใด ๆ จากผู้นิพนธ์บทความในทุกขั้นตอนของการประเมินคุณภาพและการเผยแพร่บทความ

ความเป็นมา
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้น

นโยบายและขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์บทความ
ประเภทของบทความที่วารสารรับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ คือ บทความวิจัย (Research Article) จากผู้นิพนธ์หลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบทความวิจัยนั้นต้องมาจากนิพนธ์ต้นฉบับในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยี
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทของการ Peer-review ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Peer Review)

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน/บทความ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน/บทความ และต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

วัตถุประสงค์ของวารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการเผยแพร่ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ISSN 2985-2641 (Online) มีกำหนดเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) เว็บไซต์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal

การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1