ที่ปรึกษา
อธิการบดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา เอี่ยมจิรกุล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่ม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                             กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี, ข้าราชการเกษียณ
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์, ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย, ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์, ข้าราชการเกษียณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ยงเจริญ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จงบุรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์, คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ, คณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนิรดา ธเนศวร, คณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สามี, คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี อุดมเพทายกุล, บัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ, คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล, คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์, คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ, คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กองจัดการ
นางกรอุษา ศรีสุวรรณ์, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นายปิยชาติ บุญเพ็ญ, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นายนิพนธ์ ราชวุฒิ, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นายนวัต จารุจินดา, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นางสาวจิตชญา บาลโสง, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นางสาวศิรภัสสร ดาราวงษ์, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นางสาวแสงดาว เดือนแจ่ม, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย