แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และ ISSN

2024-04-12

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2985-2641 (Online) เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ของวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 2730-2334 (Online) บนเว็บไซต์ https://portal.issn.org ค้นพบชื่อภาษาอังกฤษที่จดทะเบียนตามชื่อภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักสากล กองบรรณาธิการวารสารจึงได้เปลี่ยนชื่อวารสาร และเลข ISSN โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่): Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology

ISSN (ใหม่): 2985-2641 (Online)

โดยเปลี่ยนจากชื่อวารสาร (เดิม) และเลข ISSN (เดิม) ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม): Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)

ISSN (เดิม): 2730-2334 (Online)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2985-2641 (Online) เริ่มเผยแพร่ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 มกราคม-มิถุนายน 2567 โดยนับปีที่และฉบับที่ต่อจากวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 2730-2334 (Online) ปีที่ 15 ฉบับที่ 30 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป