การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ESTIMATION OF NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF DRIED BANANA AND TARO BY SOLAR DRYING

Authors

  • จักราวุฒิ เตโช สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • อีลีหย๊ะ สนิโซ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Keywords:

Convective Heat Transfer Coefficient, Agricultural Product, Dehydration

Abstract

This research was an attempt to estimate the natural convective heat transfer coefficient of Cavendish Banana (diameter of 2.5 cm, lengh of 10.4 cm) and Taro (depth of 0.5 cm, with of 4.7 cm, Lengh of 7.8 cm) in open sun drying conditions. The convective heat transfer coefficient was determined by Nu = hCX/K = N (Ra)n equation. Values of the constant, N and n were obtained by linear regression analysis. The results showed that the natural convective heat transfer coefficients of Cavendish Banana and Taro was 3.463 and 3.559 W/m2 oC, when N for Cavendish Banana and Taro were found to be 1.000 and 1.000, respectively, while n were found to be 0.253 and 0.274, for Cavendish Banana and Taro, respectively, at Pr = 0.697 and 6.227 107 < Gr < 6.139 108.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Soponronnarit, S. (1997). Grain Drying and Some Food. 7th ed., Textbook, King Mongkut University of Technology Thonburi.
[2] Bala, B.K. (1997). Drying and storage of cereal grains. Oxford: Oxford & IBH Publishing.
[3] Brooker, D.B., Bakker-Arkema, F.W.; and Hall, C.W. (1974). Drying cereal grains. 3rd ed. Westport, Connecticut: The AVI publishing company, Inc.
[4] Mani, M., Kaew-on, J.; and Boonma, P. (2008). Determination of Convective Heat Transfer Coefficient of Ginger Drying Under Natural Convection. Retrieved August 22, 2017, from http://www.scisoc.or.th/stt/30/sec_j/paper/stt30_J0016.pdf
[5] Anwar, S.I.; and Tiwari, G.N. (2001, March). Evaluation of Convective Heat Transfer Coefficient in Crop Drying Under Open Sun Drying Conditions. Energy Conversion and Mangement. 42(5): 627-637.
[6] Goya, R.K.; and Tiwari, G.N. (1998, Aprill). Heat and Mass Transfer Relations for Crop Drying. Drying Technology. 16(8): 1741-1754.
[7] Mani, M.; and Waewsak, J. (2005). Evaluation of Convective Heat Transfer Coefficient of Pineapple GlaceCore Drying Open Sun Drying. Proceeding of the 1st National Conference on Energy Network of Thailand. pp 1-4. Chonburi: Ambassador City Jomtien.
[8] Saniso, E.; and Kasa, M. (2009, October - December). Natural Convective Heat Transfer Coefficients of Garcinia atroviridis Drying. KMUTT Journal. 32(4): 435-443.
[9] Saniso, E., Saseng, A.; and Vaedoorloh, V. (2013, January - March). Natural Convective Heat Transfer Coefficients for Solar Drying of Striped Snakehead Fish (Channa Striatus). KKU Science Journal. 41(1): 193-202.
[10] Saniso, E., Wani, L.; and Hama, N. (2013, July - December). Natural Convective Heat Transfer Coefficients for Solar Dehydration of Chili. Journal of Yala Rajabhat University. 8(2): 118-129.
[11] Saniso, E., Charoo, T.; and Hajiderih, N. (2011, July - December). Natural Convective Heat Transfer Coefficients for Solar Dehydration of Corn Grains. Journal of Thaksin University. 14(2): 16-22.
[12] Healthy Food. (2018, January 15). Benefits of Banana. Department of Health : Ministry of Public Health. Retrieved May 10, 2018, from https://health.kapook.com/view166598.html
[13] Tiwari, G.N.; and Suneja, S. (1997). Solar Thermal Engineering Systems. New Delhi: Narosa Publisging House.
[14] Tiwari, G.N.; and Tripathi, R. (2003, April). Study of Heat and Mass Transfer in Door Conditions for Distillation. Desalination. 154(2): 161-169.
[15] Tiwari, G.N.; Kumar, S.; and Prakash, O. (2004, June). Evaluation of Convective Mass Transfer Coefficient During Drying of Jaggery. Journal of food engineering. 63(2): 219-227.
[16] Tiwari, G.N.; Minocha, A.; Sharma, P.B.; and Emran K.M. (1997, May). Simulation of Convective Mass Transfer in a Solar Distillation Process. Energy conversion and management. 38(8): 761-770.
[17] Toyama, S.; Nakamura, M.; Salah, H.M.; Futamura, S.; and Murase, K. (1987, December). Laboratory Test of Solar-Distillator with a Heat Penetrating Plate Having a Bend. Desalination. 67: 67-73.
[18] AOAC. (2016). Official methods of analysis. 20th ed. Washington, D.C.: Association of official analytical chemists.

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

เตโช จ., & สนิโซ อ. (2019). การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ESTIMATION OF NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF DRIED BANANA AND TARO BY SOLAR DRYING. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(20, July-December), 1–12. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/170293