การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด CREATING FLOOD INUNDATION MAPS OF NAKHON NAYOK RIVER BY FREEWARE AND OPEN DATA

Authors

  • ชาญวิทย์ สายหยุดทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Flood Inundation Map, Bang Luk Suea, Nakhon Nayok River, Hec-Ras

Abstract

Flooding problems of Nakhon Nayok Province by Nakhon Nayok River often happen in Ongkharak district, especially on the area of Bang Luk Suea sub-district. For these problems, each local administration has not any maps to use as a tool for predicting where the inundation will take place, which is called as “flood inundation maps”. This study used freeware named Hec-Ras and open data to create flood inundation maps. It provides both pictures and animations. Because the local area data have not been enough, these developing maps were not calibrated yet. But in the future when such an amount of data increases, the maps will be more completed year by year.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Gistda. (2017). Retrieved August 27, 2017, from http://flood.gistda.or.th/indexEN.html
[2] Teng J, Jakeman AJ, Vaze J, Croke BFW, Dutta D, Kim S. (2017). Flood inundation modelling: a review of methods, recent advances and uncertainty analysis. Environmental Modelling & Software. 90: 201-216.
[3] Hec-Ras. (2016). 2D Modeling user’s manual version 5.0. US Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Center.
[4] Thaiwater. (2017). Retrieved August 20, 2017, from http://www.thaiwater.net/thaiwater_l5/public/rid_dam_graph/type=3/dam_id=1,2,3/year=2016
[5] Thaiwater. (2017). Retrieved August 21, 2017, from http://www.thaiwater.net/wl_summary.php
[6] EarthExplorer. (2017). Retrieved August 17, 2017, from https://earthexplorer.usgs.gov
[7] Beven, K. (2002). Rainfall-Runoff Modelling: The primer. John Willey & Sons.

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

สายหยุดทอง ช. (2019). การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด CREATING FLOOD INUNDATION MAPS OF NAKHON NAYOK RIVER BY FREEWARE AND OPEN DATA. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(20, July-December), 25–33. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/170313