การเปรียบเทียบวิธีการแยกฟอลต์ภายในและภายนอกหม้อแปลงด้วยการ แปลงเวฟเล็ต DISCRIMINATING COMPARISON BETWEEN INTERNAL FAULT AND EXTERNAL FAULT IN POWER TRANSFORMER USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM

Authors

  • จิตตพงษ์ กล่อมจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

Discrete Wavelet Transform (DWT), Differential Relay, Transformer, Internal Fault

Abstract

บทคัดย่อ
    บทความฉบับนี้เสนอวิธีการแยกฟอลต์ภายในและภายนอกหม้อแปลงโดยการแปลงเวฟเล็ต
แบบเต็มหน่วยโดยใช้เวฟเล็ตแม่ชนิด daubechies 4 (db4) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการแปลงเวฟเล็ต ของกระแสผลต่างแต่ละเฟสและกระแสองค์ประกอบลำดับศูนย์ (Zero Sequence) นำมาวิเคราะห์เพื่อแยก ฟอลต์ภายในหรือภายนอกหม้อแปลง และเปรียบเทียบความถูกต้องในการแยกประเภทฟอลต์ ด้วยองค์ประกอบความถี่สูง และองค์ประกอบความถี่ต่ำจากค่าที่ได้จากการแปลงเวฟเล็ต การวิเคราะห์ ด้วยองค์ประกอบความถี่สูงจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดสเกล 1 สร้างเงื่อนไขในการแยกประเภทฟอลต์ ส่วนการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบความถี่ต่ำจะใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์ ผลที่ได้คือ การแบ่งแยกประเภทฟอลต์ด้วยองค์ประกอบความถี่สูงมีความถูกต้องมากกว่าและใช้ตัวแปรในการสร้างเงื่อนไขน้อยกว่า ซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ดีในการแบ่งแยกประเภทฟอลต์ต่อไป


 

Abstract
    This paper presents a method in order to discriminate internal fault and external fault by using mother wavelet daubechies (db4) of Discrete Wavelet Transform that use coefficients from Discrete Wavelet Transform (DWT) in differential current each phase, and zero sequence to discriminate internal fault and external fault. The comparison between high frequency component and low frequency component obtained from Discrete Wavelet Transform (DWT). In case of high
frequency component is used peak coefficient at scale 1 for designed conditions to discriminate internal fault and external fault and in case of low frequency component is used coefficient of variance rate for designed condition to discriminate internal fault and external fault. The result shows that high frequency component have more accuracy than low frequency component. This is good technique for classify internal fault and external fault as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จิตตพงษ์ กล่อมจิตต์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-01-14

How to Cite

กล่อมจิตต์ จ., & เง่าพิทักษ์กุล อ. (2015). การเปรียบเทียบวิธีการแยกฟอลต์ภายในและภายนอกหม้อแปลงด้วยการ แปลงเวฟเล็ต DISCRIMINATING COMPARISON BETWEEN INTERNAL FAULT AND EXTERNAL FAULT IN POWER TRANSFORMER USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(11, January-June), 42–54. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/28790