การป้องกันน้ำท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ FLOOD PREVENTION IN THE NETHERLANDS

Authors

  • ทวี ชัยพิมลผลิน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

Flood, Netherlands, Delta Project

Abstract

บทคัดย่อ
    บทความนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์
ที่ประสบความสำเร็จ โดยประเทศเนเธอร์แลนด์มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ที่มีระดับความสูงของพื้นที่ต่ำ กว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ดังนั้นประเทศเนเธอรแลนด์ได้ มีการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเช่น ใช้กังหันลม ปั้มน้ำไฟฟ้า และกำแพงกั้นน้ำมาอย่างยาวนาน และในเหตุการณ์นำท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ปี ค.ศ. 195 ทำให้เกิดโครงการเดลต้าหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเดลต้า คือการป้องกันน้ำท่วมและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำในเขตภูมิภาคด้านตะวันตกเฉียงใต้ โครงการเดลต้าใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 40 ปี โดยมีการสร้างเขื่อน กำแพงป้องกันน้ำท่วม และการขุดคลองน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 13 จุด มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 52 กิโลเมตร โดยมี Maeslantkering เป็นจุดสุดท้ายของโครงการนี้ ซึ่งมีการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประมวลผล สำหรับการเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำนอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการอนุมัติบทบัญญัติของโครงการ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของการจัดการน้ำท่วมในประเทศเนเธอร์แลนด์


Abstract
    This article is about to present the story of how to success in flood prevention in The Netherlands. The Netherlands is the country with an elevation below mean sea level about 50% of the total area. Therefore, the areas are with the risk of flood. The Netherlands has developed water management systems such as using windmills, electricity water pump and dykes. Moreover, the biggest flood event in the history is year 1953 and the Delta project was form after this event. The objectives of this project are flood prevention and improvement water management system in the Southwestern region. It took approximately 40 years to complete by building dams, dykes and canals in 13 areas with total length of construction approximately 52 kilometers. The Maeslantkering, which was the final area of this project, was built with an advanced technology of processing for opening and closing the water gates. In addition, the participation of Dutch people and the approval of the Delta Act are the key of this success for flood management in The Netherlands.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ทวี ชัยพิมลผลิน, ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายสำนักพิมพ์  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-01-14

How to Cite

ชัยพิมลผลิน ท. (2015). การป้องกันน้ำท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ FLOOD PREVENTION IN THE NETHERLANDS. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(11, January-June), 55–65. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/28803