การอธิบายขั้นตอนการทำงานของวิธีการพาทิเคิลสวอมออปติไมเซชัน ผ่านตัวอย่าง AN EXPLANATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION’S PROCEDURE VIA EXAMPLES

Authors

  • พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโนยีไทย-ญี่ปุ่น

Keywords:

PSO, Particle Swarm Optimization, Unconstrained Optimization Problem, Combinatorial Problem, Operations Research

Abstract

บทคัดย่อ
    จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความวิชาการนี้เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของวิธีการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดแบบพาทิเคิลสวอมออปติไมเซชัน หรือ พีเอสโอ โดยการสาธิตผ่านทางตัวอย่างง่ายๆ เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจและสามารถนำพีเอสโอไปประยุกต์ใช้กับปัญหาประเภทต่างๆ ในสายงานที่หลากหลายได้บทความวิชาการนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานของพีเอสโอในปัญหาสองประเภทใหญ่ๆ ปัญหาประเภทแรกคือ ปัญหาการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องหาค่าตัวแปรที่เป็นจำนวนจริงเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด และปัญหาประเภทที่สอง คือ ปัญหาการจัดเรียงลำดับ ปัญหาทั้งสองประเภทนับเป็นปัญหาสำคัญของสายงานการวิจัยดำเนินงาน

 

Abstract
    The aim of the writing of this academic paper is to explain the procedure of particle swarm optimization or PSO via the demonstration of simple examples. The benefit is to extend understanding and to be able to apply PSO on many problems in various fields. This paper
presents the applications of PSO on two types of problems. The first type of problems is the unconstrained optimization problem which needs to find out the values of its real number variables and the second type of problems is the combinatorial problem. These two types of the problems are important for the operations research field.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์, สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโนยีไทย-ญี่ปุ่น

ฝ่ายสำนักพิมพ์  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-01-15

How to Cite

พงศ์ชัยฤกษ์ พ. (2015). การอธิบายขั้นตอนการทำงานของวิธีการพาทิเคิลสวอมออปติไมเซชัน ผ่านตัวอย่าง AN EXPLANATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION’S PROCEDURE VIA EXAMPLES. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(11, January-June), 78–87. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/28837