การผลิตคอนกรีตกำลังสูงมากที่ไหลเข้าแบบได้ง่าย SELF-COMPACTING VERY HIGH STRENGTH CONCRETE PRODUCTION: A REVIEW

Authors

  • ศุภชัย สินถาวร ภาควิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

High Strength Concrete (HSC), Self-compacting Concrete (SCC), Concrete Production

Abstract

บทคัดย่อ
    บทความนี้เป็นการรวมรวบข้อมูลจากวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต
กำลังสูงเพื่อนำเสนอวิธีการผลิตคอนกรีตกำลังสูงมากและไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีกำลังอัดในระดับ 1,500 กก./ซม.2 โดยกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อกำลังอัดและความสามารถในการทำงานของคอนกรีตในส่วนของวัตถุดิบ เทคนิคในการทำคอนกรีตกำลังสูงซึ่งไหลเข้าแบบได้ง่าย และแสดงตัวอย่างของการผลิตคอนกรีต เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะศึกษา วิจัย และประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป

 

Abstract
   Previous researchs and the data of very high strength self-compacting concrete productions are summarized and concoulded to present for making of self-compacting very high strength (150 Mpa) concrete. Theoretical aspects of the compressive strength and workability
of concrete, the corresponding techniques and some experimental experiences are demonstrated.
Therefore, this article is a data base for researcher and construction industry.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศุภชัย สินถาวร, ภาควิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-01-15

How to Cite

สินถาวร ศ. (2015). การผลิตคอนกรีตกำลังสูงมากที่ไหลเข้าแบบได้ง่าย SELF-COMPACTING VERY HIGH STRENGTH CONCRETE PRODUCTION: A REVIEW. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(11, January-June), 88–95. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/28842