กลุ่มอาการที่เกิดต่อร่างกายจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม THE PHYSICAL SYMTOMS THAT OCCUR FROM USING COMPUTER OF SUPPORTING STAFFS OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY

Authors

  • นรากร พลหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม
  • สมสมร เรืองวรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม
  • โกมล บุญแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม
  • อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม

Keywords:

Physical Symtoms, Computer, Supporting Staff, Nakhon Phanom University

Abstract

บทคัดย่อ
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การรับรู้ถึงกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามตำ แหน่งงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 264 ตัวอย่าง จากการรวบรวมข้อมูล ได้ข้อมูลจากตัวอย่างทั้งสิ้น 227 ตัวอย่าง จากจำนวน ตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 57.7 มีระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 32.6 ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ร้อยละ 75.3 ไม่ใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อลดแสงจากคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 86.8 โต๊ะที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นแบบธรรมดา (ไม่มีลิ้นชักเก็บแป้นพิมพ์และเมาส์) ร้อยละ 53.7 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ใช้สำหรับพิมพ์งาน ร้อยละ 100 ใช้สำหรับค้นคว้าข้อมูล ร้อยละ 88.5 ติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 87.2 ใช้สำหรับจัดรูปแบบข้อความตัดต่อภาพ ร้อยละ 35.7 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ร้อยละ 9.3 อื่นๆ ได้แก่ โปรแกรมการเงิน/บัญชี ร้อยละ 8.4 การรับรู้ถึงกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.6
     กลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่อาการปวดคอมากที่สุด ร้อยละ 83.7 อาการปวดไหล่ ร้อยละ 79.7 อาการปวดหลังส่วนบน ร้อยละ 63.0 อาการปวดท้ายทอย ร้อยละ 62.1 อาการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 48.5 อาการปวดข้อมือ/มือ ร้อยละ 46.7 อาการปวดข้อศอก ร้อยละ 24.2 อาการปวดสะโพก/ต้นขา ร้อยละ 22.5 อาการปวดเข่า ร้อยละ 20.3 และอาการปวดข้อเท้า ร้อยละ 15.0 กลุ่มอาการต่อดวงตาและระบบการมองเห็น ได้แก่ อาการปวดศีรษะซึ่งพบเกือบทุกครั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 41.9 อาการน้ำตาไหล พบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 57.3 อาการเห็นภาพซ้อนพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 56.4 อาการตาพร่ามัว พบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 48.9 อาการระคายเคืองตาพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 40.5 อาการตาสู้แสงไม่ได้พบ เป็นบางครั้ง ร้อยละ 39.2 อาการแสบตาพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 33.9 และอาการปวดตาพบเป็นบางครั้ง ร้อยละ 31.3

 

Abstract
     This research aims to study the computer using patterns and the recognition of signs and symptoms of computer using patterns and recognition of signs and symptoms of computer using patterns of supporting staffs of Nakhon Phanom University. Two hundred and
twenty-seven supporting staff 85.98 % (sample group were 264) were used in this study. The data analysis was done by Computer Software. Statistic were used frequency, percentage, mean, average and standard deviation.
     The result of this study found that the sample group were used 5 days/week (57.7%), used computer 8 hours/day (32.6%), used computer pc (75.3%), not used film for computer screen (86.8%), not used keyboard and mouse locket computer table (53.7%), used computer for typing (100%), used computer for data searching (88.5%), used computer for internet connectivities (87.2%), used computer for adobe computer programme or adjust photo (35.7%), used computer for website data update (9.3%), used computer for financial and accounting programme (8.4%) Recognition of signs and symtoms from using computer were medium level (73.6 %).
     The result of signs and symtoms from using computer were very high level of Wryneck or Torticollis (83.7%), shoulder pain (79.7%), upper back pain (63%), Trapezius muscle pain (62.1%), lower back pain (48.5%), wrist or hand pain (46.7%), elbow pain (24.2%), hip and thigh pain (22.5%), knee pain (20.3%) and ankle pain (15%), used eye longtime prefer to headach (41.9%), tear (57.3%), Diplopia or Ambiopia (56.4%), Asthenopia (48.9%), Eye Irritation (40.5%), Photo phobia (39.2%), Blepharitis (33.9%), Eye strain (31.3%).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นรากร พลหาญ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

สมสมร เรืองวรบูรณ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

โกมล บุญแก้ว, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวทยาลัยนครพนม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-23

How to Cite

พลหาญ น., เรืองวรบูรณ์ ส., บุญแก้ว โ., & ศรีวิรัตน์ อ. (2015). กลุ่มอาการที่เกิดต่อร่างกายจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม THE PHYSICAL SYMTOMS THAT OCCUR FROM USING COMPUTER OF SUPPORTING STAFFS OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(12, July-December), 26–38. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31319