การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้น ตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ THE SYNTHESIS OF A LEARNING MODEL WITH SIMULATION TOOL FOR STRUCTURED ALGORITHM USING PROBLEM-BASED LEARNING WITH

Authors

  • วิมาน ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • จรัญ แสนราช ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

Simulation, Algorithm, Problem-based Learning, Scaffoldings System

Abstract

บทคัดย่อ
     การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสามารถนำมาใช้และประสบความสำเร็จในการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการออกแบบโปรแกรม และทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือช่วยจำลองการทำงานที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทำงานตามขั้นตอนวิธีที่ได้ออกแบบไว้
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ เพื่อนำไปใช้เป็นรูปแบบต้นแบบสำหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยร่างรูปแบบการเรียนรู้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงรูปแบบ การเรียนรู้ สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ กำหนดผู้เชี่ยวชาญสำหรับการอภิปรายกลุ่มจัดประชุมเพื่ออภิปรายกลุ่มและประเมินรูปแบบการเรียนรู้และ แก้ไขและสรุปผล
     รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ชื่อ SAPBLS ประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ 1) เครื่องมือช่วยจำลอง การทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ขั้นตอนวิธีโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพคอยส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียน 2) โมดูลผู้เรียน เป็นส่วนที่ใช้บันทึกกิจกรรม ผลการเรียนรู้และรายละเอียดของผู้เรียน 3) โมดูลผู้สอน เป็นโมดูลสำหรับผู้สอน ใช้ในการจัดการข้อมูลสำหรับจัดการเรียนรู้ และ 4) โมดูลการประเมินผล เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์และด้านการศึกษา จำนวน 12 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ให้การยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน

 

Abstract
    The PBL method can be successfully applied in computer programming and algorithm course. The PBL method applied well for learning in some aspects of problem solving, program design, and programming skill. These skills are important for computer science students. The simulation tool is the best tool to help the learner understand steps and algorithm that has designed.
     The objective of this research was to synthesize a Learning Model with Simulation Tool for Structured Algorithm using Problem-based Learning with Scaffoldings System on the Web to use as a prototype model for developing computer instruction on computer programming and algorithm course, Computer Science Program, Bachelor Degree, Nakhon Pathom Rajabhat University. The research procedures were consisted of 8 steps as follows: reviewed literature, defined a conceptual framework, drafted a learning model, interviewed the experts and revised the model, created assessment tool, assigned experts for focus group, evaluated a learning model by using focus group, and corrected and concluded.
     The research result was SAPBLS Model that consisted of 4 modules as follows: 1) Simulation Tool is a tool for algorithm learning using problem based learning with scaffolding systems to support the learner 2) Student Module used to record activities, learning outcomes, and profiles of the learner 3) Instruction Module is a module for teacher to manage course’s content and 4) Assessment Module used to evaluate learning outcomes. The evaluation results of the synthesized model from 12 experts who were instructors in computer and education fields revealed that all experts accepted the synthesize model. It can be concluded that the synthesized model can be used properly for students who have different learning speeds.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วิมาน ใจดี, นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จรัญ แสนราช, ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนคริทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-24

How to Cite

ใจดี ว., & แสนราช จ. (2015). การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้น ตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ THE SYNTHESIS OF A LEARNING MODEL WITH SIMULATION TOOL FOR STRUCTURED ALGORITHM USING PROBLEM-BASED LEARNING WITH. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(12, July-December), 91–105. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31354