การศึกษาระยะเวลาการปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน A STUDY OF AN OPTIMUM SHUTDOWN PERIOD OF AIR CONDITIONER FOR ENERGY CONSERVATION

Authors

  • อาจรี ศุภสุธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Refrigeration System, Energy Saving, Vapour-Compression Refrigeration Cycle

Abstract

บทคัดย่อ
     งานวิจัยนี้ศึกษาระยะเวลาการปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเครื่องปรับอากาศมีการทำงานและหยุดทำงานในระยะสั้น และเพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทำการทดลองโดยศึกษาการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากสภาวะการทำงานจริง ทำการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงสั้นเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน ผลการทดลองพบว่าการหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศในระยะสั้นส่งผลให้เมื่อเปิดเครื่องทำงานอีกครั้งจะมีการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้นพลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 527.07Wh เป็น 527.2Wh เมื่อมีการปิดเป็นเวลา 10 นาที เมื่อปิดเครื่องเป็นเวลา 20-35 นาที พลังงานที่ใช้มีค่าเฉลี่ยที่ 529Wh เนื่องจากในช่วงหยุดการทำงานนั้นเกิดความ
ร้อนสะสมภายในบริเวณห้องทำให้อุณหภูมิห้องเพิ่มมากขึ้น แต่การเพิ่มของพลังงานนั้นมีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับผลประหยัดจากการปิดเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งพบว่าจำนวนนาทีที่ปิดเครื่องแปรผันโดยตรงกับผลประหยัดที่ได้ สรุปได้ว่าการปิดเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลาสั้นส่งผลกระทบน้อยมากต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานจากภาวะปกติ การอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมที่สุดคือ เมื่อผู้ใช้ออกจากห้องทุกครั้งควรปิดเครื่องปรับอากาศ

 

Abstract
     This research studied an optimum shutdown period of air conditioner for energy conservation. The research aims to study the impact on the energy consumption of air-conditioner when it was working and stop working in a short period and to study the appropriate time to stop the operation of the air conditioner in order to conserve the energy. The research was conducted by testing the air-conditioner in the actual working condition. The air conditioner was switched off at different lengths of time. The experimental results showed that the short shutdown period of the air-conditioner resulted in higher average energy consumption when re-operated the system again. Energy consumptionof the air-conditioner increases from 527.07Wh to 527.2Wh when the power was switched off for 10 minutes. When the shutdown period was set in between 20 to 35 minutes, an average energy consumption of the air-conditioner was found at an approximate of 529Wh. This was due to the accumulated heat inside the room that caused an increase in the room temperature. However, increasing of the amount of energy used was very small compared to energy conserved when the air-conditioner was switched off. Also,it was found that the number of shutdown minutes proportional to the saving rate of energy consumption. In conclusion, turning off the air-conditioner for a short period had very small impact on the increase of the energy consumption from normal operation. The most suitable way to conserve energy is always turn off the air conditioner every time users leaving the room.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อาจรี ศุภสุธีกุล, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพื สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-24

How to Cite

ศุภสุธีกุล อ. (2015). การศึกษาระยะเวลาการปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน A STUDY OF AN OPTIMUM SHUTDOWN PERIOD OF AIR CONDITIONER FOR ENERGY CONSERVATION. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(12, July-December), 106–113. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31358