การผลิตไฟฟ้าโดยระบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซ ELECTRICITY GENERATING BY THERMOPHOTOVOLTAIC SYSTEM มาน

Authors

  • มานนท์ สุขละมัย ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

Electricity Generation, Efficiency, Radiant Heat Energy, Thermophotovoltaic System

Abstract

บทคัดย่อ
     บทความนี้เป็นการนำเสนออีกหนึ่งเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำที่มีแถบช่องว่างพลังงานตำ่เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานรังสีความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซโดยได้กล่าวถึงหลักการทำงานและองค์ประกอบพื้นฐานของระบบและองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งที่ได้ทำการศึกษาทดลองไปแล้ว ที่ยังอยู่ในขั้นของการทดลองในห้องวิจัย และทั้งที่ยังเป็นข้อเสนอในทางทฤษฎีอันจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบได้รวมไปถึงจุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของระบบผลิตไฟฟ้าแบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซนี้ การพัฒนาการนำระบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซไปประยุกต์ใช้และทิศทางในการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าแบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

 

Abstract
   This paper presents an alternative method in electricity generation by using semiconductor material which has low band gap energy to convert radiant heat energy into electric energy; it is known-well as thermophotovoltaicpower generation system. The paper is summarizing explained about principle of system operation and its basic components, also the further components that some of them are already done, some of them are in progress in laboratory, and some of them are just in theory aspect that it would help to improve the overall system efficiency, the advantages, disadvantages and limits of the thermophotovoltaic system, new developments in thermophotovoltaic technology and their applications, also the suitable research direction on improving the energy conversion efficiency of the thermophotovoltaic system with suitable application.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

มานนท์ สุขละมัย, ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-24

How to Cite

สุขละมัย ม. (2015). การผลิตไฟฟ้าโดยระบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซ ELECTRICITY GENERATING BY THERMOPHOTOVOLTAIC SYSTEM มาน. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(12, July-December), 147–162. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31375