การดูแลสุขภาพจิต : การมีส่วนร่วมของชุมชน MENTAL HEALTH CARE : THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY

Authors

  • อมราพร สุรกาน สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ณัฐวุฒิ อรินทร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

Mental Health, Community Mental Health, Network

Abstract

บทคัดย่อ
     ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาของอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิต
ทั้งนี้เหตุมาจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลงเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นทั้งเรื่อง เด็กติดเกม เด็กไทยมีเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ลดลง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความรุนแรง ยาเสพติด และอาชญากรรม ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ของบุคคลทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งเป็นอาการนำไปสู่ภาวะที่มีอาการผิดปกติทางจิต นโยบายจากภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานไว้ว่า”ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” มียุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตเป็นสำคัญ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต และพบว่าการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตดีขึ้น และลดปัญหาทางสุขภาพจิตลงได้

 

Abstract
    The current economic system, social change and modern technology result in increasing incidence of mental disorders in Thai people. They affect individuals, families and society. Lifestyle is changed. Relationships in family and community decrease. Several problems such as the computer game addiction, low intelligence quotient and emotional quotient, teenage pregnancy, violence, drugs and crime are increased. These problems make people feel stress and anxiety, which lead to the symptoms of mental disorders. Thai government recognizes the importance of mental health problems. The vision of Department of Mental Health, Ministry of Public Health is “people has good mental health and live happily togeth and rehabilitation of mental health. The cooperation of community networks are important

in development of the mental health operation. Several researches showed that the strong
community encourages mental health status improvement and reduces mental health problems.

er in the society”. Proactive strategy focuses on prevention, promotion

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อมราพร สุรกาน, สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณัฐวุฒิ อรินทร์, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-24

How to Cite

สุรกาน อ., & อรินทร์ ณ. (2015). การดูแลสุขภาพจิต : การมีส่วนร่วมของชุมชน MENTAL HEALTH CARE : THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(12, July-December), 176–184. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31381