บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก THE ROLE OF CAREGIVERS IN DAY CARE CENTERS TO SCREENING AND DEVELOPMENT PROMOTING OF EARLY CHILDHOOD

Authors

  • ทัศนียา วังสะจันทานนท์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุคนธ์ วรรธนะอมร สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ
  • นิลภา จิระรัตนวรรณะ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ
  • นุชนารถ บรรทุมพร กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Screening, Promoting Child Development, Early Childhood Day Care Center

Abstract

บทคัดย่อ
     บทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กปฐมวัย คือการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยมีจุดประสงค์ เพื่อติดตามพัฒนาการร่วมกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพหรือช่วยเหลือดูแลส่งต่อเมื่อพบปัญหาที่รุนแรง ปัจจุบันผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการอบรมให้มีทักษะการคัดกรอง และประเมินพัฒนาการด้วยแบบคัดกรองพัฒนาการ สามารถดำเนินการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีคุณภาพ แบบประเมินพัฒนาการมีหลายชนิด แม้ว่าแบบคัดกรองจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่จะให้ผลการประเมินที่ไม่แตกต่างกันนัก ได้แก่ แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อนามัย 55) เป็นแบบคัดกรองที่ใช้ง่ายมักใช้ร่วมกับการซักประวัติครอบครัว แบบคัดกรองเดนเวอร์ 2 (Denver II)
เป็นแบบคัดกรองที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมใช้ ส่วนแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี (Thai Development Skills Inventory : TDSI) เป็นแบบคัดกรองที่สามารถใช้คัดกรองได้ทั้งในเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้า รวมทั้งใช้เพื่อติดตามส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
     ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งช่วยเหลือส่งต่อเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าไปยังหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการได้ โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเด็ก 2-5 ปี (Capacity of a Community Treasures:COACT) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นับเป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการนำใช้แบบประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี :TDSI ไปใช้อย่างจริงจัง มีการจัดระบบการเสริมสร้างความรู้ให้ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และฝึกทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกัน นำความรู้ไปใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก และติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

Abstract
     The caregiver role of child care centers is early childhood development screening assessment. The objective of assessment is monitoring and promoting childhood development for full potential development and solving serious problem. Currently trained caregiver can precede efficiently screening assessment. There are various types of developmental screening assessment such as early childhood development (anamai 55), Denver II and TDSI. There is no different
between the result of the three screening test for assessment. Result of development screening assessment is very useful. Anamai 55 was developed to be easily tool for screening development. Denver II is the developmental screening test which is standardized and widely used and TDSI is used for normal child and delayed child and can development monitor and continuing follow up.
     The caregiver of the child care center have an important role for screening and promoting child development and able to refer delay in developmental child to health care service providers. Capacity at a Community Treasures: COACT project supported by Thai health promotion foundation (HPF) is an example that has adapted Thai Development Skills Inventory: TDSI form for implementation and having knowledge enhancement system for caregiver to learn and practice skills of assessment and follow up the progressive of early child development

confirming the project objectives.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุคนธ์ วรรธนะอมร, สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิลภา จิระรัตนวรรณะ, สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นุชนารถ บรรทุมพร, กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-25

How to Cite

วังสะจันทานนท์ ท., วรรธนะอมร ส., จิระรัตนวรรณะ น., & บรรทุมพร น. (2015). บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก THE ROLE OF CAREGIVERS IN DAY CARE CENTERS TO SCREENING AND DEVELOPMENT PROMOTING OF EARLY CHILDHOOD. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 6(12, July-December), 114–121. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31437