การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON “BIOMOLECULES” FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

Authors

  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิืโรฒ

Keywords:

science activity packages, biomolecules

Abstract

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 34 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 1: คาร์โบไฮเดรต ชุดกิจกรรมที่ 2: ลิพิด ชุดกิจกรรมที่ 3: โปรตีน และชุดกิจกรรมที่ 4: กรดนิวคลีอิก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลโดยผู้เชี่ยวชาญ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล และ 6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (S.D.= 0.47) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเหมาะสมในการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุล มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.81/80.66 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D.= 0.35)

 

Abstract

     The purposes of this study were: 1) to construct the science activity packages on biomolecules for high school students, 2) to assess the quality of the science activity packages on biomolecules by the experts, 3) to study efficiency of the science activity packages on biomolecules, and 4) to study satisfaction of sample group toward the science activity packages on biomolecules. The sample group was Mathayom Suksa 5 students (n=34) of Kunnateeruttaram Wittayakom School Bangkok province. The content used in this study was divided into four activity packages: 1) carbohydrate, 2) proteins, 3) lipids, and 4) nucleic acid. The research tools consisted of: 1) the science activity packages on biomolecules for high school students, 2) the assessment form of the quality of the science activity packages on biomolecules by the experts, 3) the assessment form for consistency between the learning objective and the contents of the science activity packages, 4) the asessment form for the consistency of the tests, 5) the achievement test on biomolecules, and 6) the students’ satisfaction questionnaire toward the science activity packages on biomolecules. The result indicated that: The quality of the science activity packages on biomolecules; which assessed by the experts has the mean score equal 4.52 (S.D.= 0.47), which was at the high level of the appropriateness. The efficiency of the science activity packages on biomolecules was effective (E1/E2) of 80.81/80.66 to meet the 80/80 criteria and the students’ satisfaction toward the science activity packages on biomolecules was at the high level of satisfaction (X = 4.31, S.D.= 0.35)

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิืโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

คูเจริญไพศาล น. (2015). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON “BIOMOLECULES” FOR HIGH SCHOOL STUDENTS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 1–19. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31511