การวิเคราะห์หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างน้ำนมถั่วเหลืองโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (QUANTITATIVE ANALYSIS OF MALONDIALDEHYDE IN SOYBEAN MILK SAMPLE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY)

Authors

  • อำนาจ กะฐินเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พรพิมล ม่วงไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

malondialdehyde, lipid peroxidation, 2-thiobarbuturic acid

Abstract

บทคัดย่อ

     มาลอนไดอัลดีไฮด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคพาร์กินสัน ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยการทำสารอนุพันธ์กับกรดไทโอบาร์บิทูริกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมรวมทั้งประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ สารอนุพันธ์ของมาลอนไดอัลดีไฮด์เกิดได้ดีที่สภาวะเป็นกรดและอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและหัววัดไดโอดแอเรย์ พบว่าเฟสเคลื่อนที่เป็น 50 มิลลิโมลาร์โปแตสเซียม-ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและเมธานอล อัตราส่วน 60:40 ค่าพีเอช 6.8 จะให้ค่าปริมาณต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ (LOD) 0.01 ไมโครโมลาร์ ร้อยละของการกลับคืน (% recovery) อยู่ในช่วง 100-105 จากการตรวจวัดในน้ำนมถั่วเหลืองจากตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตมีปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ 47.89-95.87 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

 

 

Abstract

 

      Malondialdehyde, produced by lipid peroxidation reaxtion, has been proven to be a mutagenic substance and related to many diseases such as diabetes, cancer and parkinson’s disease. In this work, malondialdehyde was assayed by derivatising with 2-thiobarbituric acid at 80°C in acid medium. The derivative was chromatographic quantified using a 50 mM KH2PO4-methanol (60:40) elution (pH 6.8) and diode array detector. The analysis gave limit of detection (LOD) at 0.01 µM with recovery 100-105%. The amount of malondialdehyde in soybean milks from local market and supermarket was found at 47.89-95.87 µg/kg.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อำนาจ กะฐินเทศ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

พรพิมล ม่วงไทย, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

กะฐินเทศ อ., & ม่วงไทย พ. (2015). การวิเคราะห์หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างน้ำนมถั่วเหลืองโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (QUANTITATIVE ANALYSIS OF MALONDIALDEHYDE IN SOYBEAN MILK SAMPLE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 50–59. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31526