การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ (TECHNOLOGY TRANSFER IN CAR ASSEMBLY INDUSTRIES)

Authors

  • ไพรัช วงศ์ยุทธไกร สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Technology Transfer, Technology Transfer Mechanism, Means of Technology Transfer, Success of Technology Transfer

Abstract

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้มาของเทคโนโลยี วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งเทคโนโลยีเป็น 2 ระดับ คือ 1) เทคโนโลยีพื้นฐาน ได้แก่ เทคโนโลยีการปฏิบัติ เทคโนโลยีการบำรุงรักษา เทคโนโลยีการบริหารงาน เทคโนโลยีการผลิต 2) เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ เทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา การได้มาของเทคโนโลยีประกอบด้วย ซื้อกระบวนการผลิต บริษัทร่วมลงทุนให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริษัทแม่เป็นผู้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี สัญญาซื้อเครื่องจักร โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ จ้างผู้เชี่ยวชาญ วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย การฝึกอบรม การสาธิต การลงปฏิบัติ สถานการณ์จำลอง การแสดงบทบาทสมมติ ปฏิบัติตามชุดการสอนการสังเกตหรือดูงาน สถานการณ์จริง กรณีศึกษา และการสัมมนา ตัวอย่างได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์จำนวน 10 โรงงาน โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร จำนวน 10 คน และพนักงานเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 20 คน การได้มาของเทคโนโลยี วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า
1. การได้มาของเทคโนโลยี 1) กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐาน พบว่า การได้มาของเทคโนโลยีมากที่สุดคือการได้มาโดยบริษัทร่วมทุนให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริษัทแม่เป็นผู้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี คือทั้ง 10 โรงงานได้มาด้วยวิธีการดังกล่าว ในขณะที่วิธีการได้มาน้อยที่สุดคือเทคโนโลยีการบริหารงานไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย การซื้อกระบวนการผลิต และสัญญาซื้อเครื่องจักร 2) กลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง มีเพียง 3 โรงงานที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในขั้นนี้ โดย 2 โรงงานได้รับการถ่ายทอดโดยบริษัทแม่เป็นผู้ให้การถ่ายทอด ในขณะที่การถ่ายทอดโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญมีเพียง 1 โรงงานเท่านั้น

2. วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐาน พบว่า วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด ได้แก่ การสาธิต การลงปฏิบัติ สังเกตหรือดูงาน และสถานการณ์จริง คือทั้ง 10 โรงงาน ใช้วิธีการดังกล่าว ในขณะที่วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อยที่สุด คือ สถานการณ์จำลองและการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งมีเพียง 2 โรงงาน ที่ใช้วิธีการถ่ายทอดดังกล่าว กลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงมีจำนวน 3 โรงงาน ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ และทั้ง 3 โรงงาน ใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกวิธียกเว้นการถ่ายทอดแบบการแสดงบทบาทสมมุติ

3. ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้ง 10 โรงงาน และกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงจำนวน 3 โรงงาน มีความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ในระดับมีความสำเร็จมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.23-3.43 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

 

Abstract

 

 

     This research was conducted to identify the mechanisms of technology transfer; and study the means and the success of technology transfer in two levels of technology-Basic Technology and Advance Technology. Basic Technologies were Practice Technology, Maintenance Technology, Management Technology, and Production Technology. Advance Technologies were Design Technology and Research and Development Technology. The technology transfer mechanisms identified in this study are: licensing, joint venture, parent-to-child, machine purchase, memorandum of understanding between countries, and hiring of an expert.  The means of technology transfer identified in this study are: training, demonstration, practice, simulation, role playing, instruction module, observation, real situation, case study, and seminar. The sample was composed of 10 car assembly factories. The success of the technology transfer was measured by the rating scale on the responses to the questionnaire used for data collection from 10 administrators and 20 technology transfer operators. The statistical tools used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The research found that:
1. The technology transfer mechanisms found in all 10 car assembly factories on Basic Technologies were by joint venture and parent-to-child. The less technology transfer mechanism on Management Technology was by licensing and machine purchase. There were 3 car assembly factories transfer Advance Technology and only 2 car assembly factories transfer technology by parent-to-child and one car assembly factories transfer technology by hiring of an expert.

2. The mean of technology transfer on Basic Technology found in all 10 car assembly factories were demonstration, practice, observation and real situation. The less of the mean of technology transfer on Basic Technology found in 2 car assembly factories were simulation and role playing. There were 3 car assembly factories was transfer technology on Advance Technology by training, demonstration, practice, simulation, instruction module, observation, real situation, case study, and seminar.

3. The level of success of technology transfer on Basic Technologies in all 10 car assembly factories and Advance Technologies in 3 car assembly factories is high on the average of between 3.23 to 3.43 significance level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

วงศ์ยุทธไกร ไ. (2015). การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ (TECHNOLOGY TRANSFER IN CAR ASSEMBLY INDUSTRIES). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 60–72. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31527