การผลิตและสมบัติของท่อนาโนคาร์บอน (FABRICATION AND PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES)

Authors

  • ศิริกาญจนา ทองมี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

Carbon nanotubes, singlewall carbon nanotubes, multi wall carbon nanotubes, catalyst

Abstract

บทคัดย่อ

     ท่อนาโนคาร์บอนมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย เป็นเพราะว่าท่อนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุนาโน โดยปกติแล้วสมบัติของวัสดุนาโนจะแตกต่างจากวัสดุขนาดใหญ่ ท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงระหว่าง 0.4–4 นาโนเมตร และมีความยาวได้ถึง 10 ไมโครเมตร นอกจากนี้ท่อนาโนคาร์บอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ท่อนาโนคาร์บอนแบบที่มีผนังเดี่ยวและท่อนาโนคาร์บอนแบบที่เป็นผนังหลายชั้น การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนจึงมีได้หลายวิธีและแต่ละวิธีก็ให้สมบัติของท่อนาโนคาร์บอนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำท่อนาโนคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในอนาคต

 

Abstract

 

      Carbon nanotubes (CNTs) have been widely studied. This is because CNTs is the nanomaterials. Normally, the properties of nanomaterials are different from bulk materials. The diameter of CNTs is between 0.4–4 nm. and the length can be as long as 10 mm. In addition, there are two types of CNTs. They are single wall carbon nanotubes and multiwall carbon nanotubes, respectively. CNTs have been synthesized by variety methods and each method will provide the different properties of CNTs. These will be useful for future applications.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศิริกาญจนา ทองมี, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพื สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

ทองมี ศ. (2015). การผลิตและสมบัติของท่อนาโนคาร์บอน (FABRICATION AND PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 97–109. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31532