ภาวะผู้นำและการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (LEADERSHIP AND HEALTH PROMOTION IN NURSING STUDENTS)

Authors

  • กัลยา วิริยะ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ภารดี ประเสริฐวงษ์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Leadership, Health promotion, Nursing students

Abstract

บทคัดย่อ

      การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อความสมบูรณ์ทั้งมารดาและทารก การวิจัยนี้เก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบพรรณนา รวบรวมข้อมูลจากนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นนิสิตที่มีประสบการณ์การเป็นผู้นำจำนวน 27 ราย ทำการศึกษาในขณะที่นิสิตกำลังศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 (พสศ 342) โดยศึกษาจากการบันทึกในสมุดบันทึกรายวัน การประชุมกลุ่มย่อย การสังเกต การสะท้อนกลับ และการบันทึกภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินไปพร้อมกับระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญข้อมูลเชิงคุณภาพ ในด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นภาวะผู้นำและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพมีดังนี้

นิสิต จำนวน 27 คน มีอายุตั้งแต่ 20-25 ปี ส่วนใหญ่อายุ 20 ปี (14 คน) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีพี่น้อง 3 คน (12 คน) และเป็นลูกตนโต (13 คน) ภูมิลำเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง (16 คน) และมีเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่น้อยกว่า 3 (17 คน) นิสิตสะท้อนเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ไว้ 3 เรื่อง คือ 1) ใจกล้า แก้ปัญหาด้วยเหตุผล 2) พัฒนาตนเพิ่มพูนวิชาการ และ 3) ใจใกล้ธรรม สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตสะท้อนเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ 4 เรื่อง คือ 1) อาหารเพื่อสุขภาพ 2) ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง 3) ปลอดภัยจากเชื้อโรคและ 4) ออกกำลังกายสุดสุด

ผลการศึกษามีความสำคัญต่อการศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างภาวะผู้นำที่จะสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

 

 

Abstract

 

     This qualitative research was aimed to study leadership and self health promotion of nursing student at faculty of nursing, Srinakharinwirot University, to be leader for clients especially for pregnant women. This study collected data in November 2009 to March 2010 and used descriptive phenomenology as a research approaches. Total informants were 27 nursing students who studied in class 3 and have had experiences about leadership. Data were collected through daily reports and group discussions also observation self-reflection and photographs. Data analyzed through content analysis.

27 nursing students range in age from 20-25 years and most of them were 20 (n=14). All students were Buddhist. Most of them stayed with 3 siblings (n=12). Central home town most (n=16) and GPA was less than 3.00 (n=17).

There were three themes in leadership and four themes in self health promotion. For leadership, they were brave heart for decision making, self development for academic knowledge, and Dharma mind. For self health promotion, they were good food for health, deep relaxation, safety from bacteria, and fantastic exercise.

The findings have significant implications for developing nursing curriculum and health care provider encouraging leadership for health promotion to mothers and other people.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กัลยา วิริยะ, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภารดี ประเสริฐวงษ์, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

วิริยะ ก., วัฒนวิไล ช., ประเสริฐวงษ์ ภ., & ไทรโรจน์รุ่ง ว. (2015). ภาวะผู้นำและการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (LEADERSHIP AND HEALTH PROMOTION IN NURSING STUDENTS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(9, January-June), 1–11. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31539