ระบบไดอะไลซิสต่อเนื่องร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำในไวน์ (ON-LINE DIALYSIS SYSTEM COUPLED TO ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC ACIDS IN WINE)

Authors

  • อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

On-line dialysis, Organic acid, Wine

Abstract

บทคัดย่อ

      กรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำต่างๆ ในไวน์นั้นถือว่ามีบทบาทที่สำคัญ นั่นคือช่วยทำให้ไวน์มีรส มีกลิ่น มีสีที่เสถียร และช่วยในการควบคุมกระบวนการทางจุลชีววิทยาในไวน์ ดังนั้นในบทความนี้จึงได้นำเสนอแนวโน้มของการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำต่างๆ ในไวน์ โดยได้ทำการสรุปรวบรวม เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบต่อเนื่องร่วมกับวิธีการแยกหรือการตรวจวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไดอะไลซิสแบบการไหลต่อเนื่องร่วมกับเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถณะสูง นอกจากนี้ยังได้ทำการอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบให้เห็นถึงความสามารถของเทคนิคแบบต่อเนื่องนี้ด้วย

 

Abstract


      Low molecular weight organic acids have an important role in wine. They contribute to taste, flavor, color stability and control of microbial organisms in wines. This review presents the trend of the development of analytical methods for the determination of these organic acids in wine. The combinations of on-line sample pretreatment techniques and various separation or detection methods are summarized. Special emphasis is given to on-line dialysis systems coupled to high performance liquid chromatography. Moreover, the potential of these on-line techniques is discussed and illustrated with selected examples.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตรืทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-27

How to Cite

กฤตสุนันท์กุล อ. (2015). ระบบไดอะไลซิสต่อเนื่องร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำในไวน์ (ON-LINE DIALYSIS SYSTEM COUPLED TO ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC ACIDS IN WINE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(9, January-June), 111–130. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31562