การแก้ไขสีฟันคล้ำในฟันที่มีชีวิต (CORRECTION OF TOOTH DISCOLORATION IN VITAL TOOTH)

Authors

  • ปิยะนารถ เอกวรพจน์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Tooth whitening, Discoloration tooth

Abstract

บทคัดย่อ

      ปัจจุบันพบว่า คนไข้มาพบทันตแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องฟันมีสีเข้ม ไม่ขาว ไม่สวยงาม หรือต้องการให้สีฟันขาวขึ้น มีมากขึ้น การแก้ไขด้วยวิธีการฟอกสีฟันคนไข้จัดเป็นวิธีการอนุรักษ์เนื้อฟันที่ได้รับการพิจารณาเป็นทางเลือกแรกๆ ในการรักษาที่มีข้อดีคือ ไม่มีการสูญเสียเนื้อฟันและมีขั้นตอนการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ในบทความนี้จะนำเสนอการแก้ไขสีฟันที่คล้ำโดยการฟอกสีฟันสำหรับฟันที่มีชีวิตเท่านั้น ในแง่ของสีฟันและการประเมินสีฟัน การเปลี่ยนสีฟัน การฟอกสีฟัน ผลกระทบและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฟอกสีฟันรวมถึงระบบฟอกสีฟันในปัจจุบัน

 

 

Abstract

 

     Today, most of dental patients showing up at dental practice with poor appearance of their teeth request a treatment for their discolored teeth. Tooth whitening or Tooth bleaching is the first conservative treatment option. No tooth drilling and the ease of manipulation are advantages of this treatment. This article focused on the vital tooth whitening in the practical aspects of dental color and evaluation, tooth discoloration, tooth whitening, side effect and current whitening system.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปิยะนารถ เอกวรพจน์, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-27

How to Cite

เอกวรพจน์ ป. (2015). การแก้ไขสีฟันคล้ำในฟันที่มีชีวิต (CORRECTION OF TOOTH DISCOLORATION IN VITAL TOOTH). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(9, January-June), 131–144. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31566