ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • ณัฐวุธ แก้วสุทธา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

National Board Dental Examination (NBDE), Academic Factors, Dental Students

Abstract

บทคัดย่อ

 

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ ที่มีผลต่อการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 65 คน โดยทำการรวบรวมปัจจัยทางการศึกษาจากฝ่ายบริการการศึกษา ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ภูมิลำเนา (2) ปัจจัยคัดเลือกเข้าศึกษา ได้แก่ รูปแบบการเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย (3) ปัจจัยระหว่างการศึกษา ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 และเกรดจำแนกรายวิชาพรีคลินิกที่ใช้สอบ และ (4) ปัจจัยด้านการเตรียมตัวก่อนสอบ ได้แก่ คะแนนสอบเพื่อเตรียมความพร้อม การทบทวนบทเรียน และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ปัจจัยทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ใช้สถิติ R-squared ในการทดสอบอำนาจในการทำนายที่นัยสถิติ p-value<0.05 ผลการศึกษา พบว่า คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ กับคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 โดยเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 เป็นปัจจัยเดียวที่สามารถทำนายคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ทั้ง 3 กลุ่มวิชา  

 

Abstract

 

       The objectives of this study was to examine the relationship among academic factors and the National Board Dental Examination Part I (NBDE: Pre-clinic) score of 65 dental students of the Faculty of Dentistry, Srinakarinwirot University. The academic factors collected from the Division Of Education Service, including (1) the general informations; gender, birth place. (2) The admission criteria; the types of admission, the high-school grade point averages (GPAs), the entrance admission score. (3) The academic performance; the overall GPAs, pre-clinical grades on three subsections of the NBDE Part I. (4) The NBDE-preparation; pretest score, the lesson review and the extra-curriculum activities. Descriptive statistics were computed for all studying variables. Simple linear regression was computed to analysis the relationship between academic factors and NBDE Part I score. Goodness of fit for the models was evaluated using the R-squared value. Statistic significant associations were those with p-value<0.05. The result was the entrance admission score, overall GPAs were statistically significantly associated with performance on all three subsections of the NDBE part I score and the overall GPAs was only significant factor for predicting NBDE part I score.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา, ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-02

How to Cite

แก้วสุทธา ณ., & สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา เ. (2015). ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 4(8, July-December), 28–38. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31605