อิทธิพลของเงื่อนไขการล้างที่มีต่อชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัติ (EFFECT OF WASHING CONDITIONS ON HARD DISK PARTS ON AUTOMATED ULTRASONIC WASHING MACHINE)

Authors

  • สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดวงตา ละเอียดดี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปิยะชาติ อริยโชติมา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

contamination, ultrasonic, CNC machine, hard disk parts

Abstract

บทคัดย่อ

     งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขการล้างของเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัติในการชะล้างคราบน้ำมัน และ คราบสกปรกอื่นๆ ออกจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ โดยเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัตินี้ใช้คลื่นอัลตราโซนิคเป็นเครื่องมือสำคัญในการชะล้างชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ โดยใช้สารชะล้างคือ Actrel 3356L ทั้งในกระบวนการล้างและกระบวนการอบของเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัตินี้ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะการล้างอันได้แก่ เวลาล้างชิ้นงาน เวลาอบชิ้นงานและเวลาสเปรย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดคราบสกปรกออกจากผิวชิ้นงาน และได้นำสภาวะการล้างเหล่านี้มาออกแบบผลการทดลองเพื่อหาจุดที่เป็นสภาวะการทำงานที่ดีที่สุดของแต่ละชิ้นงานและทำการอธิบายผลการทดลองด้วยเส้นแนวโน้ม (trend line) แบบโพลิโนเมียลหลังจากหา สภาวะการล้างชิ้นงานสำเร็จทุกชิ้นงานแล้ว งานวิจัยนี้ได้ทำการประมาณค่าของเสียจากคราบสกปรกทุกประเภทที่เหลืออยู่จากล็อตชิ้นส่วนที่ทำการศึกษาแบบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการกระจายของความน่าจะเป็นแบบปกติ โดยที่ไม่ทราบค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยเพื่อกำหนดขอบเขตระดับคุณภาพจากการล้างชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ที่ทำการศึกษา และทำการคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยสมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่พัฒนาขึ้น

 

Abstract

 

     This research has studied on the effect of the washing conditions of the automated ultrasonic washing machine in order to clean the oil contamination and other contamination from the hard disk parts. This research focused on the use of ultrasonic to clean out the contamination by using Actrel 3356L as a part cleaner. This research illustrates the relation of the contamination, the dryer time and the spray time by employing the polynomial trend line as a tool. The trend line shows the optimum point of the waste from the contamination and be applied to set for a standard working time for each washing tank of the ultrasonic hydrocarbon washing machine. The prediction interval for the mean of population is used to predict the mean of the waste of studied parts. The cost analysis model is developed to calculate the washing cost with the ultrasonic hydrocarbon washing machine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดวงตา ละเอียดดี, ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิยะชาติ อริยโชติมา, ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-02

How to Cite

ตั้งจิตสิตเจริญ ส., ละเอียดดี ด., & อริยโชติมา ป. (2015). อิทธิพลของเงื่อนไขการล้างที่มีต่อชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัติ (EFFECT OF WASHING CONDITIONS ON HARD DISK PARTS ON AUTOMATED ULTRASONIC WASHING MACHINE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 4(8, July-December), 70–82. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31614