การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินพื้นบ้าน (DEVELOPMENT REFRACTORY BRICK 1,300 DEGREES CELSIUS FROM LOCAL CLAY)

Authors

  • เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • อภิชิต กระจ่างเย่า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Keywords:

Refractory Brick, Local clay, White Clay, Sand, Wood Sawdust

Abstract

บทคัดย่อ

     การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียส จากดินพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองหาส่วนผสมระหว่างดินพื้นบ้านอำเภอบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตารางสี่เหลี่ยม ศึกษาสมบัติทางกายภาพก่อนและหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน และทดลองขึ้นรูปอิฐทนไฟจากส่วนผสมเนื้อดินปั้นที่มีส่วนผสมเหมาะสมที่สุด

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนผสมที่ 21 มีดินพื้นบ้านในปริมาณร้อยละ 20 ดินขาวในปริมาณร้อยละ 30 ทรายในปริมาณร้อยละ 30 และขี้เลื่อยในปริมาณร้อยละ 20 และส่วนผสมที่ 26 มีดินพื้นบ้านในปริมาณร้อยละ 10 ดินขาวในปริมาณร้อยละ 40 ทรายในปริมาณร้อยละ 40 และขี้เลื่อยในปริมาณร้อยละ 10 สามารถผลิตอิฐทนไฟได้

 

Abstract

 

     Development Refractory Brick 1,300 Degrees Celsius from Local clay to study the mixtures between Local clay in Bangpahun, white clay Sand and Wood Sawdust. The experiment of this research used different sampling diagram from square diagram of 36 mixtures. The properties of physical qualifications have been studied before-after burning at 1,300 Degrees Celsius under an oxidation atmosphere and also the product test was formed of the best mixture.

The compositions which contained no.21, 20 percents Local clay, 30 percents white clay, 30 percents Sand, 20 percents Wood Sawdust and no.26, 10 percents Local clay, 40 percents white clay, 40 percents Sand and 10 percents Wood Sawdust, the mixtures have potential for used as the Refractory Brick.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อภิชิต กระจ่างเย่า, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-02

How to Cite

สถิตย์พนาวงศ์ เ., & กระจ่างเย่า อ. (2015). การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินพื้นบ้าน (DEVELOPMENT REFRACTORY BRICK 1,300 DEGREES CELSIUS FROM LOCAL CLAY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 4(8, July-December), 112–121. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31620