การขยายพันธุ์โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักม่วง โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (MICROPROPAGATION OF WRIGHTIA RELIGIOSA BENTH., TABRNAE MONTANADIBARICATA LINN., CALOTROPIS PROCERA (AITON) W.T.AITON. AND CALOTROPIS GIGANTEA LINN. BY IN VITRO CULTURE)

Authors

  • ภพเก้า พุทธรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • วารุต อยู่คง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Keywords:

In vitro culture, Benzyladenine, Thidiazuron, 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid

Abstract

 บทคัดย่อ

     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ 4 ชนิด คือ โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักม่วง ที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงพบว่า ชิ้นส่วนปลายยอดอ่อนโมกพวงที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม benzyl adenine (BA) 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 8.40 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเริ่มต้น สำหรับชิ้นส่วนเนื้อเยื่อใบอ่อนพุดจีบที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม Thidiazuron (TDZ) 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid (2, 4-D) 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 3.0 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเริ่มต้น และชิ้นส่วนปลายยอดอ่อนรักขาว และรักม่วงที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 8.20 และ 8.40 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเริ่มต้นตามลำดับ

 

Abstract


     Four ornamental plants (Wrightia religiosaTabernae montanadivaricataCalotropis procera and Calotropis gigantea) were in vitro cultured on modified MS medium. In vitro culture of Wrightia religiosa on modified MS medium supplemented with benzyl adenine (BA) 4 mg/L produced 8.40 shoot per explants. In vitro young leaf culture of Tabernae montanadivaricata on modified MS medium supplemented with Thidiazuron (TDZ) at 0.5 mg/L and 4-Dichlorophenoxyaceticacid (2, 4-D) at 0.1 mg/L could induced 3.0 shoot per explants. In vitro culture of Calotropis procera and Calotropis gigantea on modified MS medium supplemented with BA at 3 mg/L could produce 8.20 and 8.40 shoot per explants, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ภพเก้า พุทธรักษ์, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารุต อยู่คง, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-02

How to Cite

พุทธรักษ์ ภ., & อยู่คง ว. (2015). การขยายพันธุ์โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักม่วง โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (MICROPROPAGATION OF WRIGHTIA RELIGIOSA BENTH., TABRNAE MONTANADIBARICATA LINN., CALOTROPIS PROCERA (AITON) W.T.AITON. AND CALOTROPIS GIGANTEA LINN. BY IN VITRO CULTURE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 4(7, January-June), 91–103. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31638