การจัดการขยะเป็นแหล่งพลังงานด้วยการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (MUNICIPAL WASTE DISPOSAL MANAGEMENT TO BECOME ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES BY CONVERTING WASTE PLASTIC INTO LIQUID FUELS)

Authors

  • วิชชากร จารุศิริ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Municipal Waste, Waste Plastic, Renewable energy, Diesel oil

Abstract

บทคัดย่อ

     สภาพการบริโภคในสังคมที่มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงปัญหาขยะที่มีทวีความรุนแรงขึ้นจากผลพวงของการบริโภคไร้ขีดจำกัด การจัดการขยะโดยทั่วไป ได้แก่ ทำการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ทำการคัดแยกเพื่อแปรสภาพขยะอินทรีเป็นปุ๋ยหมัก (Organic Fertilizer) ทำการคัดแยกเพื่อแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิง (Turn Waste into Energy) การคัดแยกเพื่อนำวัสดุไปแปรรูปในกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) และการใช้เตาเผา (Incineration) ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อจำกัดต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ ประเภทของขยะ สถานที่ที่ใช้ในการจัดการขยะ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความพร้อมด้านการลงทุน อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการขยะที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันคือ วิธีการฝังกลบ ทำให้มีขยะพลาสติกตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการ ในปัจจุบันขยะพลาสติกสามารถนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้แล้ว และมีความแพร่หลายด้วยวิธีการที่มีความหลากหลายแต่ส่วนที่สำคัญคือ การให้อุณหภูมิและระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปนอกจากจะใช้เป็นแหล่งพลังงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมในเชิงการบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลดีที่จะสามารถลดปริมาณขยะสะสมในแหล่งฝังกลบซึ่งจะสามารถคืนพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะอื่นต่อไป

 

 

Abstract

 

      Sharp growth of consumption condition in the society at present represents problems on waste that becomes more serious due to unlimited consumption. Common management of waste are sanitary landfill, sorting waste and converting into organic fertilizer, sorting waste and converting into energy, sorting waste and converting through recycling process and incineration. There are pros and cons for each method, depending on appropriate features such as categories of waste, venues of waste management, impact on environment, society, and investment readiness. However, landfill is the common process of waste management nowadays. As a result, a great number of wastes remain, causing problem in management. At present, plastic waste can be processed and converted into liquid fuels with well-known and various processes. The important part is setting temperature and time of reaction, which are the important factors and cause impacts on the conversion of plastic waste into liquid fuels. The processed products do not serve only as energy sources, equivalent to common fuels, but they are also beneficial to the environment in the management of waste for maximum benefit, reducing the remaining landfill that can be used for other public purposes in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิชชากร จารุศิริ, คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-03

How to Cite

จารุศิริ ว. (2015). การจัดการขยะเป็นแหล่งพลังงานด้วยการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (MUNICIPAL WASTE DISPOSAL MANAGEMENT TO BECOME ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES BY CONVERTING WASTE PLASTIC INTO LIQUID FUELS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 4(7, January-June), 125–144. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31704