การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา: วัดพระพุทธฉาย สระบุรี (GEOTOURISM: WATPHRAPHUTTHACHAI, SARABURI)

Authors

  • เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม

Keywords:

Phraphutthachai, Tuff, Rhyolitic Tuff, Weathering, Exfoliation

Abstract

บทคัดย่อ

 

     วัดพระพุทธฉายนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีหินซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก หินที่พบส่วนใหญ่เป็น ทัฟฟ์ และไรโอไลติกทัฟฟ์ ก้อนหินเหล่านี้หลงเหลืออยู่ในรูปของภูเขารูปกลมมน ซึ่งผ่านกระบวนการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) มาเป็นเวลานานมาก โดยเฉพาะการแตกออกเป็นกาบ (Exfoliation) จากหลักฐานที่ปรากฏบนผิวหินและเนื้อหินซึ่งแสดงการไหลของลาวา และไม่เป็นเนื้อเดียวกัน บ่งชี้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดขึ้นหลายระลอก

 

 

Abstract


     The Phraphutthachai Temple located in Saraburi province is underlain by the volcanic rocks i.e. tuff and rhyolitic tuff dated back to the Permo-Triassic periods. The volcanic eruption might occur more than one episodes indicated by the lava flows and inhomogeneous texture of the rock on its erosion surface. The lithology and landform of the area can be fascinating to the visitors in terms of a geotourism site in Thailand. The rocks have been suffered from physical, biological, as well as chemical weatherings. Exfoliation on these rocks results in a dome shape on their surface.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-03

How to Cite

สมินทร์ปัญญา เ. (2015). การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา: วัดพระพุทธฉาย สระบุรี (GEOTOURISM: WATPHRAPHUTTHACHAI, SARABURI). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(6, July-December), 1–8. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31711