แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FFV ในประเทศไทย (GUIDELINES TO SUPPORT FLEX FUEL VEHICLE (FFV) IN THAILAND)

Authors

  • นนท์วัจน์ อนันตพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Keywords:

Fossil energy, Sugar cane, Cassava, Alcohol, Flex Fuel Vehicle (FFV)

Abstract

บทคัดย่อ

     ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานที่ได้จากฟอสซิลหรือน้ำมันปิโตรเลียมกำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ดังนั้นกลุ่มประเทศดังกล่าวจึงพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่มากในท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำมาใช้ทดแทน ซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกอยู่หลายทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว และหนึ่งในปัจจัยสำคัญยิ่งยวดในการเลือก คือ วัตถุดิบของโลกและวัตถุดิบท้องถิ่น ปัญหาอยู่ที่ประเทศผู้ผลิตหลายรายไม่มีวัตถุดิบท้องถิ่นจำนวนมากที่สามารถแปลงเป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนประเทศไทย จึงไม่สนใจที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากมีปริมาณของผลปาล์มมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกแต่มีน้อยหรือไม่มีในประเทศผู้ผลิตรถยนต์  

     อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีจำนวนมากและมีศักยภาพอีก เช่น แอลกอฮอล์ ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ อ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งมีปริมาณมากในประเทศไทยเช่นเดียวกัน และยังมีในประเทศผู้ผลิตรถยนต์บางประเทศ ดังนั้นโครงการรถยนต์เชื้อเพลิงทางเลือก หรือ Flex Fuel Vehicle (FFV) จึงได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานโดยผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

 

 

Abstract

 

    Today fossil energy from oil is the main energy of the world. The quantity of oil is depleted rapidly because of the use of oil consumption energy in large industrial countries. Industrial countries are interested in alternative energy. Many countries lack suitable material and could not use substitution energy. Thailand has Bio diesel oil from materials such as palms which Thailand has produced in the top range of the world. However, many other materials can be used as an alternative energy such as sugar and cassava. The government supports vehicle project that used the substitution fuel or Flex Fuel Vehicle (FFV) through the department of the conservation and substitution energy under the Energy Ministry since 2009.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นนท์วัจน์ อนันตพันธ์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาแะวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-03

How to Cite

อนันตพันธ์ น. (2015). แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FFV ในประเทศไทย (GUIDELINES TO SUPPORT FLEX FUEL VEHICLE (FFV) IN THAILAND). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(6, July-December), 9–16. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31712