การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)

Authors

  • อรอุษา เชาวนลิขิต คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Anthocyanin, pH-Differential method, Acid hydrolysis, Alkaline hydrolysis

Abstract

บทคัดย่อ

     แอนโทไซยานินเป็นสารให้สีที่พบในธรรมชาติแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ นอนอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน (Non acylated anthocyanin) และอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน (Acylated anthocyanin) โครงสร้างของแอนโทไซยานินประกอบด้วย แอนโทไซยานิดิน น้ำตาล และ/หรือ กรด ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดแอนโทไซยานิน ได้แก่ น้ำ เอทานอล เมทานอล และ อะซีโตน วิธีการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการทำให้แอนโทไซยานินบริสุทธิ์ การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด เช่น วิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล (pH-Differential) ด้วยสเปคโตรมิเตอร์และการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแอนโทไซยานิน โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) การย่อยด้วยกรด และการย่อยด้วยด่างหรือการใช้แมสสเปคโตรมิเตอร์เป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกับเครื่อง HPLC เพื่อการวิเคราะห์แอนโทไซยานินที่ไม่ทราบชนิด

 

Abstract

 

     Anthocyanin is a colorant found in nature. It is divided into Non acylated anthocyanin and acylated anthocyanin. The structure of anthocyanin is composed of anthocyanidin sugar and/or acid. The solvents used for anthocyanin extraction are water, ethanol, methanol, and acetone. Solid phase extraction is popularly used for anthocyanin purification. The analysis method of anthocyanin can be categorized into the quantification method of total anthocyanin such as a pH-Differential method using Spectrometer and the quantification and qualification method of anthocyanin using High Performance Liquid Chromatography. Acid hydrolysis and alkaline hydrolysis or mass spectrometer are techniques used with HPLC for analyzing unknown anthocyanin.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อรอุษา เชาวนลิขิต, คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-03

How to Cite

เชาวนลิขิต อ. (2015). การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(6, July-December), 26–36. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31731