การศึกษาการจับระหว่างโปรตีนเอวิดินและสเตรปตาวิดินกับตัวชี้บอกอนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี (BINDING OF AVIDIN AND STREPTAVIDIN WITH NEW PYRENYL PROBE BY SPECTROSCOPIC TECHNIQUES)

Authors

  • ปิ่นปินัทธ์ มะลัยแก้ว ภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อภิญญา ชัยวิสุทธางกูล ภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Avidin, Streptavidin, Pyrene

Abstract

 บทคัดย่อ

      เอวิดินและสเตรปตราวิดินเป็นไกลโคโปรตีนที่สามารถจับกับโมเลกุลของไบโอตินได้ดี เนื่องจากค่าคงที่ในการจับของโปรตีนทั้งสองกับไบโอตินมีค่าสูง งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่ คือ d-biotinyl-1(1-pyrene)methylamide (Py-biotin) โดยการเชื่อมต่อโมเลกุลของไพรีนกับไบโอติน และศึกษาการจับระหว่างอนุพันธ์ของไพรีน (Py-biotin) กับโปรตีนเอวิดิน และสเตรปตาวิดิน โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี จากการศึกษาโดยการวัดค่าดูดกลืนแสง และคำนวณค่าคงที่การจับ (binding constant, Kb) ของไพไบโอติน เมื่อจับกับเอวิดิน และสเตรปตาวิดิน พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.00x106 และ 6.79x105  M-1 ตามลำดับ ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 342 นาโนเมตรของไพไบโอตินจะเลื่อนไปในทิศทางที่ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น ประมาณ 3 นาโนเมตร ค่าการคายแสงของไพไบโอตินจะลดลงเมื่อจับกับโปรตีนเอวิดินและสเตรปตาวิดิน ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ แสดงให้เห็นว่าส่วนที่เป็นหมู่ไพรีนในโมเลกุลไพไบโอติน จะถูกบดบังหรือยับยั้งการคายแสงโดยโปรตีนไพไบโอตินสามารถจับกับเอวิดินได้ดีกว่าสเตรปตาวิดิน ประมาณ 1.5 เท่า

 

 

Abstract

 

      New pyrenyl probe, d-biotinyl-1(1-pyrene)methylamide (Py-biotin), was synthesized by coupling d-biotin to 1(1-pyrene)methylamine hydrochloride. This study focuses on binding interactions between Py-biotin to avidin and streptavidin. Binding studies of Py-biotin to both proteins were investigated using spectroscopic techniques. Binding affinity of Py-biotin to proteins was resulted from absorption titration of protein to Py-biotin solution. Binding constants for Py-biotin with avidin and streptavidin were 1.00 x106 and 6.79x105 M-1, respectively. The absorption spectra of Py-biotin at 342 nm undergo changes upon binding to strept(avidin) with red shifts (3 nm) of the absorption peak positions. Adding of strepavidin (0-10 µM) to Py-biotin solution resulted in the decrease of Py-biotin fluorescence intensity. This observation indicates the protection of pyrene chromophore from aqueous solution by the protein matrix. Binding affinity of Py-biotin to avidin is about 1.5 folds higher than that of Py-biotin to streptavidin.

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ปิ่นปินัทธ์ มะลัยแก้ว, ภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อภิญญา ชัยวิสุทธางกูล, ภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-03

How to Cite

มะลัยแก้ว ป., & ชัยวิสุทธางกูล อ. (2015). การศึกษาการจับระหว่างโปรตีนเอวิดินและสเตรปตาวิดินกับตัวชี้บอกอนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี (BINDING OF AVIDIN AND STREPTAVIDIN WITH NEW PYRENYL PROBE BY SPECTROSCOPIC TECHNIQUES). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(6, July-December), 44–52. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31742