การวิเคราะห์ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (THE ANALYSIS OF AGILITY IN LOGISTICS: A CASE STUDY OF ELECTRONICS INDUSTRY)

Authors

  • วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

Agility, Logistics, Analytic Hierarchy Process

Abstract

บทคัดย่อ

     อุตสาหกรรมในปัจจุบันเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความต้องการของลูกค้าที่คาดการณ์ได้ยาก การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่เพิ่มจำนวนและความซับซ้อนขึ้น แนวคิดการพัฒนาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์จึงมุ่งพัฒนาถึงความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโซ่อุปทานและกระบวนการโลจิสติกส์ ความสามารถนี้เรียกว่า ความไวและความคล่องตัว (Agility) งานวิจัยนี้นำกรอบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อความไวและคล่องตัวในโซ่อุปทาน (Agile Supply Chain) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญของความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์ลำดับขั้น (Analytic Hierarchy Process) ผลการศึกษาพบว่า 3 องค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก ภายในและระหว่างโซ่อุปทาน การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี และการสร้างความหลอมรวมกันในองค์กร

 

 

Abstract

 

      Current industries have been faced with such changes as difficult demand forecasts, high technological change, higher number of stakeholders and higher complexities. Supply chain and logistics management disciplines are now moving towards developing their ability to adapt and response to possible changes in supply chain and logistics processes. This ability is called Agility. This research employs the frameworks of Agile Supply Chain in order to analyze and propose key issues associated with electronics industry’ s logistics process through interviews of industrialists and experts, and Analytic Hierarchy Process method. The results show that three main components for agility of electronics industry mainly include the network and collaboration among internal and external supply chain members, technological development, and enterprise integration.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วุฒิไกร งามศิริจิตต์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพื สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพื สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-03

How to Cite

งามศิริจิตต์ ว., & เหล่าศิริหงส์ทอง ต. (2015). การวิเคราะห์ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (THE ANALYSIS OF AGILITY IN LOGISTICS: A CASE STUDY OF ELECTRONICS INDUSTRY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(6, July-December), 53–62. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31745