การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ (ECONOMICS FEASIBILITY STUDY ON ESTABLISHMENT DIESEL PRODUCTION FACTORY FROM WOODY BIOMASS RESIDUES)

Authors

  • กฤตภาส ศุภกรมงคล บริษัท โปรเจค แอสโซชิเอท
  • นิคม หลมสัก ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พรรณภา ศักดิ์สูง ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

biomass, diesel, feasibility

Abstract

บทคัดย่อ      การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสามประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้

ผลการศึกษาพบว่า การผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุชีวมวล โดยใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนรูปวัสดุชีวมวลให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเหมือนกับน้ำมันปิโตรเลียม ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ พบว่าที่อายุโครงการ 10 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -17,068,572 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 10 ปี ดังนั้นจึงไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน    Abstract

      The objectives of this research were to analyze economics feasibility on the establishment of diesel production factory from woody biomass residues and to study the production technology of diesel production and in addition, to study the community opinions on establishment the factory.

The result showed that the production of diesel from woody biomass residue using liquid fuel synthesis technology through chemical conversion wear diesel-like structure. The financial cost benefit when the period of the project is 10 years, yield to maturity is 6% showed NPV of -17,068,572 baht, IRR of - 6.3% and the payback period was more than 10 years. Therefore, it can be concluded that it was not profitable to invest.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กฤตภาส ศุภกรมงคล, บริษัท โปรเจค แอสโซชิเอท

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิคม หลมสัก, ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พรรณภา ศักดิ์สูง, ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-09

How to Cite

ศุภกรมงคล ก., หลมสัก น., & ศักดิ์สูง พ. (2015). การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ (ECONOMICS FEASIBILITY STUDY ON ESTABLISHMENT DIESEL PRODUCTION FACTORY FROM WOODY BIOMASS RESIDUES). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(5, January-June), 23–29. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31859