การประเมินการใช้ยากลุ่ม selective cyclooxygenase-2 inhibitors ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (EVALUATION OF USING SELECTIVE CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITORS IN QUEEN SAWANG VADHANA MEMORIAL HOSPITAL)

Authors

  • จิดาภา ลอยเดือนฉาย ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Keywords:

selective cyclooxygenase-2 inhibitors, Conventional NSAIDs

Abstract

บทคัดย่อ

      ยากลุ่ม selective cyclooxygenase-2 inhibitors มีความนิยมและมีมูลค่าการใช้ยาที่สูง เนื่องจากประสิทธิภาพของยาที่ลดปวด ลดอาการอักเสบได้เร็วกว่ายาบรรเทาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ทั่วไป (Conventional NSAIDs) และมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อย วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การศึกษารูปแบบการใช้ยาและประเมินความสัมพันธ์ของยากลุ่มนี้กับยาที่ใช้ร่วม โดยเน้นที่ความเสี่ยงของผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจ และหลอดเลือด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกทุกแผนกที่มีการใช้ยาย้อนหลัง ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2551-31 ธันวาคม 2551 จากการศึกษานี้ พบว่ารูปแบบการใช้ยากลุ่ม selective cyclooxygenase-2 inhibitors ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีการสั่งใช้ยากลุ่มนี้มากที่สุดร้อยละ 52.52 ยา Etoricoxib (Arcoxia®) ขนาด 90 mg มีแนวโน้มการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 22.31 โดยมีการใช้ยาเฉลี่ยรายละ 17.14 เม็ด ข้อบ่งใช้สำหรับการใช้ยากลุ่มนี้ที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคเอ็นอักเสบ (Tendinitis) เหตุผลที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ Conventional NSAIDs ได้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากอาการ Dyspepsia การใช้ยากลุ่ม selective cyclooxygenase-2 inhibitors ร่วมกับการใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่ทางเดินอาหารส่วนบน (gastroprotective agents) พบว่ายา Omeprazole ถูกใช้ร่วมกันบ่อยที่สุด ในด้านของความปลอดภัยสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังพบว่าโรค Essential (Primary) hypertension พบมากที่สุด ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจที่มีอาการข้ออักเสบร่วมด้วยพบร้อยละ 1.31 โดยเป็นการใช้ยาช่วงสั้นๆ จำนวนเม็ดยาที่ใช้เฉลี่ยเท่ากับ 12.8 เม็ด จากผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลสำหรับใช้พัฒนาการใช้ยากลุ่ม selective cyclooxygenase-2 inhibitors ในโรงพยาบาลและการวางแผนด้านความปลอดภัยในการใช้ยากลุ่มนี้ในผู้ป่วย

 

Abstract

 

      The Selective cyclooxygenase-2 inhibitors have been popular and high value usage because it is more effective at decrease pain and reducing inflammation than Conventional NSAIDs. Furthermore, its properties are less gastrointestinal side effects. The objective of this study is aimed to study pattern of clinically using drug, evaluated the relation of these agents with other drug by emphasize at gastrointestinal and cardiovascular risks. Data were gathered from retrospective electronic database for dispensing to the out-patients department since on 1 July 2007-31 December 2007 and1 July 2008-31 December 2008 in Queen Savang Vadhana memorial Hospital. This study found that the majority of the prescription of selective COX-2 Inhibitors were used by the surgical Orthopaedic department of the hospital about 52.52 medicine percentages. Etoricoxib (Arcoxia®) 90 mg was prescribed increasingly 22.31 percentages. It found 17.14 tablets were prescribed each visit. Most common indication is Tendinitis. The majored reason that the patient can not use conventional NSAIDs is the symptoms of Dyspepsia. The Selective cyclooxygenase-2 inhibitors sometimes prescribed with medicine for protecting gastrointestinal tract (gastroprotective agents) found that Omeprazole was the most common medicine prescription. In terms of safety, the patients who have a chronic disease, found that Essential (Primary) hypertension was the most common and heart disease patients used 1.31 percent of this medicine but only for a short period with 12.8 tablets per time. These results are data to improve of clinically using selective cyclooxygenase-2 inhibitors in the hospital and planning of appropriate safety for patients.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จิดาภา ลอยเดือนฉาย, ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-09

How to Cite

ลอยเดือนฉาย จ. (2015). การประเมินการใช้ยากลุ่ม selective cyclooxygenase-2 inhibitors ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (EVALUATION OF USING SELECTIVE CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITORS IN QUEEN SAWANG VADHANA MEMORIAL HOSPITAL). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 3(5, January-June), 30–39. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31860