การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY FOR GENERATING ELECTRICITY IN THAILAND)

Authors

  • ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Renewable energy, Wind energy, Solar energy, Biomass, Biogas

Abstract

บทคัดย่อ

      จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทำให้ประเทศไทยต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงที่มีจำนวนจำกัด ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ในเวลาอันสั้น ประกอบกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนและอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนอาจทำให้เกิดภาวะสูญพันธ์ของพืชและสัตว์บางชนิดได้ในอนาคต

      พลังงานหมุนเวียนสามารถนำมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนบางประเภทได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่าสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดบางประการของพลังงานหมุนเวียนทำให้ต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน บทความนี้นำเสนอเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งแนวทางและมาตรการเพื่อที่จะสนับสนุน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์

 

Abstract      The demand of electrical consumption is rising due to the improvement of economics and the improvement of living conditions. Thailand has to use and burn a lot of fuels, mostly fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, in order to generate electricity. Fossil fuels have limited supply and can not reproduce in a short period of time. In addition, by burning fossil fuel, it can create the global warming which caused species extinction and changes in agricultural yields.

      Renewable energy can be used to generate electricity. Some renewable technologies have been proved to generate electricity as efficient as conventional technologies but with environmental friendly. This paper presents the renewable technologies that suitable and have high potential to generate electricity in commercial fashion. This paper also discusses the measurements in order to encourage the employment of renewable energy in Thailand.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-10

How to Cite

จิระเดชะ ป. (2015). การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY FOR GENERATING ELECTRICITY IN THAILAND). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(4, July-December), 10–24. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31879