โพรไบโอติกและการติดเชื้อในทางเดินอาหาร (PROBIOTICS AND GASTROINTESTINAL INFECTIONS)

Authors

  • มาลัย ทวีโชติภัทร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Probiotics, Gastrointestinal infection, Lactic acid bacteria, Prebiotics

Abstract

บทคัดย่อ

      โรคติดเชื้อในทางเดินอาหารเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้มีการศึกษาโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ซึ่งโพรไบโอติก คือ จุลินทรีย์มีชีวิตที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอ ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาพบว่า โพรไบโอติกสามารถป้องกันและลดอาการของโรคติดเชื้อ หรือโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติอื่นๆ ในทางเดินอาหารได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึงโพรไบโอติกในด้านประวัติความเป็นมา คำจำกัดความ คุณสมบัติ กลไกการทำงาน สายพันธุ์ และบทบาทของโพรไบโอติกในการต่อต้านการติดเชื้อต่างๆ ในทางเดินอาหาร นอกจากนี้จะกล่าวถึงพรีไบโอติกที่ส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก ซึ่งช่วยให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร

 

 

 

Abstract

 

     It is well-awared worldwide that gastrointestinal tract diseases obviously are the major problems in public health, particularly in developing countries. Probiotics have been thoroughly studied for its potentialities in treatment and prevention of gastrointestinal tract infections. Probiotics are viable microorganisms, which insert its beneficial effects on the health of their hosts upon administering in adequate amounts. In recent years, there are a number of studies demonstrating the capability of probiotics to prevent and decrease the risks of gastrointestinal tract infections and gastrointestinal tract disorders. This article reviews entirely about probiotics including its background, definition, properties, mechanisms, strains and its potential roles in gastrointestinal tract infection. In addition, intestinal microbial balance and ingestion of prebiotics to promote probiotics growth will also be provided.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

มาลัย ทวีโชติภัทร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-10

How to Cite

ทวีโชติภัทร์ ม. (2015). โพรไบโอติกและการติดเชื้อในทางเดินอาหาร (PROBIOTICS AND GASTROINTESTINAL INFECTIONS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(4, July-December), 25–38. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31880