นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)

Authors

  • ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์, หัวหน้าภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-11

How to Cite

นิรันตรัตน์ ช. (2015). นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(3, January-June), 1–13. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31905