การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY)

Authors

  • อาจรี ศุภสุธีกุล ภาควิชาวิศวกรมมเครื่องกล คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Thermoelectric, Cooling, Electric Generation, Seebeck, Peltier

Abstract

บทคัดย่อ

        จากผลกระทบทางด้านพลังงานในปัจจุบันเมื่อความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขยับตัวสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดงานวิจัยเพื่อหาแหล่งพลังงานทดแทนพร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริกได้รับความสนใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากนักวิจัยจำนวนมาก เนื่องมาจากข้อดีทางรูปทรงและประโยชน์ของการนำไปประยุกต์ใช้ เทอร์โมอิเล็กตริกนั้นไม่เพียงแต่สามารถทำงานเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเท่านั้น ในทางกลับกันก็ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนได้อีกด้วย ซึ่งความร้อนที่นำมาใช้นั้นอาจมีต้นกำเนิดเป็นความร้อนเหลือทิ้งจากการใช้งานประจำวัน บทความเรื่องนี้นำเสนอถึงพัฒนาการและการนำเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริกไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน โดยทำการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะของการประยุกต์ใช้ โดยแบ่งออกเป็นการทำความเย็น การผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัด นอกเหนือไปจากการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น บทความชิ้นนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างการใช้งานของเทอร์โมอิเล็กตริกในแต่ละลักษณะของการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและวิจัยต่อไปAbstract       Rapid growth on the energy demand increases the use of energy and the energy price. This leads to the development of a number of researches in seeking for alternative energy resources and sustaining the environment. Thermoelectric technology has gained attention and has been developed for many years according to its figure, functionality, and applicability. Thermoelectric technology is not only able to convert the electricity to heat energy, but also does generate electricity from heat energy. This means that, by using the thermoelectric technology, the heat sources can be obtained from discarding heat in everyday’s life. This article presents the development and applications of thermoelectric technology by collecting and reviewing the extensive literatures. The use of thermoelectric technology can be divided into 3 main categories which are cooling, electricity generation, and sensor application. In addition to the review of previous researches, this article also presents examples of thermoelectric technology according to their categories for further applied research in this field.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อาจรี ศุภสุธีกุล, ภาควิชาวิศวกรมมเครื่องกล คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-11

How to Cite

ศุภสุธีกุล อ. (2015). การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(3, January-June), 14–26. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31906