องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของหญ้าลิ้นงู (CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF HEDYOTIS CORYMBOSA LAMK)

Authors

  • Sunan Chainakul Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok
  • Kamonwan Anan Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok
  • Chinda Tambunchong Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok
  • Porntipa Picha Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok

Keywords:

Hedyotis corymbosa, Rubiaceae, cytotoxic activity, aurantiamide acetate

Abstract

บทคัดย่อ
      การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าลิ้นงู (Hedyotis corymbosa Lamk.) โดยนำมาแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี พบสารประกอบ 7 ชนิด คือ aurantiamide acetate (1), 3β-acetylaleuritolic acid (2), salicylic acid (3), b-sitosteryl-3-O-b-D-glucopyranoside (6),1,5-anhydroglucitol (7) และสารผสมของ 22,23-dihydrochondrillasterol (4) และ chondrillasterol (5) สารประกอบ (1) เป็นสารไดเปปไทด์ที่แยกได้ครั้งแรกจากพืชสกุลนี้ การพิสูจน์โครงสร้างของสารใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี นำสารสกัดและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้มาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว P388


Abstract
      Chemical investigation of Hedyotis corymbosa Lamk. was carried out using chromatographic methods. This led to the isolation of seven known compounds, namely aurantiamide acetate (1), 3β-acetylaleuritolic acid (2), salicylic acid (3), b-sitosteryl-3-O-b-D-glucopyranoside(6),1,5-anhydroglucitol (7) and a mixture of 22,23-dihydrochondrillasterol (4) and chondrillasterol (5). Among the compounds isolated, dipeptide (aurantiamide acetate 1) was isolated for the first time from this genus. Structures of these compounds were identified on the basis of spectroscopic techniques. The crude extracts and isolated compounds were evaluated for cytotoxic activity against leukemia (P388) cell lines.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sunan Chainakul, Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Kamonwan Anan, Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Chinda Tambunchong, Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Porntipa Picha, Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-12

How to Cite

Chainakul, S., Anan, K., Tambunchong, C., & Picha, P. (2015). องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของหญ้าลิ้นงู (CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF HEDYOTIS CORYMBOSA LAMK). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(3, January-June), 80–88. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31935