การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)

Authors

  • อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ สาขาเทคโนโลยีไปฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • จักรกฤษณ์ จันทรศิริ สาขาเทคโนโลยีไปฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keywords:

Diode, Sorting machine copper legs, Dice, Sheet Lead, Copper legs

Abstract

บทคัดย่อ
     ในบทความนี้เป็นการประยุกต์การทำงานของเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดงที่ใช้ในกระบวนการผลิตไดโอด รวมถึงปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน โดยหลักการออกแบบนั้นจะล็อคโบทด้านล่างซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับขาทองแดงไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่และออกแบบร่องผ่านขาทองแดงขึ้นใหม่ เพื่อหลบเลี่ยงจากการที่ขาทองแดงถูกบิดจากเครื่องจักรกับโบท ผลที่ได้รับสามารถลดต้นทุนความเสียหายของขาทองแดงในกรณีนี้ได้ถึง 98% และวิธีการทำงานที่เป็นระบบที่สอดคล้องร่วมกันมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน


Abstract
     In this paper apply to operate sort of mechanical copper legs used to diode process. Including improve the method of employees work. The design principles that will lock boat bottom that acts as a cushion copper leg unremove and design a new copper gutter through the legs. To escape from a copper legs from machines with boat. The result was to reduce the cost of damages in this case copper legs up to 98% and how the systems operate together more consistent. Development of organize in the same direction.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ, สาขาเทคโนโลยีไปฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, สาขาเทคโนโลยีไปฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-12

How to Cite

ชูโชติสกุลเลิศ อ., & จันทรศิริ จ. (2015). การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 2(3, January-June), 89–98. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31936