คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Authors

  • สุทัศน์ ยกส้าน คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุทัศน์ ยกส้าน, คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-03-12

How to Cite

ยกส้าน ส. (2015). คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 1(2, July-December), 1–5. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31939